Gratis levering for alle ordrer over 1300 DKK ekskl. Moms

Nærværende vilkår og betingelser for salg gælder for onlinetilbud, accepter og/eller kontrakter for salg, der foretages af og/eller indgås af en person eller juridisk enhed (herefter kaldet “Køber”), som har adgang til, med professionelle eller andre formål og i eget navn eller for egen konto eller i en anden persons eller enheds navn eller konto, det websted, der refereres til under domænet www.store.xerox.eu (herefter kaldet “Webstedet”) eller kundekontaktcentret (herefter kaldet “Kundekontaktcenter”), der drives af Supplies Distributors SA (SDSA), hvis registrerede kontor ligger på adressen rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, og som er registreret hos Lièges handelsregister under nummer 208.795, momsregistreringsnummer BE475.286.142, XeroxStore_EN@pfsweb.com (herefter kaldet “Sælger”).

ACCEPT/KONTRAKT

Nærværende vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, accepter og/eller kontrakter for salg mellem Sælger og Køber, der foretages og/eller indgås via Webstedet eller Kundekontaktcentret. Tilbud eller accepter kan kommunikeres mundtligt, leveres personligt eller via telefon eller skriftligt, med almindelig post, personligt, med fragtmand, fax eller mail. Yderligere vilkår eller vilkår, der er i modstrid med nærværende vilkår og betingelser, i et tilbud eller en accept fra Køber, eller som kommunikeres på andre måder til Sælger, er udtrykkeligt underlagt og anses for at være accepteret af Sælger, medmindre Sælgers accept foreligger på skrift og specifikt henviser til hvert enkelt af disse yderligere eller modstridende vilkår. Medmindre det angår andet steds, anses alle kontrakter, der er underlagt disse vilkår og betingelser, for at være indgået i det land, hvor Sælger har sin primære forretning, dvs. Belgien.

Uden at det berører andet afsnit i artikel 9, gælder det for forbrugere (dvs. en person eller enhed, der erhverver produkter eller bruger tjenester fra Køber udelukkende til ikke-professionelle formål), og medmindre andet er angivet udtrykkeligt af Sælger, at ingen præsentation af et produkt og/eller en tjeneste anses for at være et juridisk bindende tilbud, og at en salgskontrakt kun kan indgås mellem Sælger og Køber efter Sælgers udstedelse af relevant leveringsbilag.

Det aftales, at hver leveringsbetaling medfører en separat kontrakt i henhold til nærværende vilkår og betingelser. Det aftales dog, at Sælger må suspendere og/eller annullere en kontrakt for at håndhæve sit ejendomsforhold eller for at modregne forfaldne beløb i forbindelse med andre kontrakter med Køber.

LEVERING/FORCE MAJEURE

Alle forsendelses- og leveringsdatoer er kun til informationsformål og er ikke bindende. Sælger kan ikke holdes ansvarlig for forbud, fejl, afbrydelser eller forsinkelser i fremstillingen eller leveringen, som forårsages af sabotage, brand, oversvømmelse, eksplosion, arbejdskonflikter, strejker, arbejdsnedlæggelser, oprør, opstand, krig, handlinger fra eller prioriteringer, der er udført efter anmodning fra eller til fordel for, direkte eller indirekte, offentlige myndigheder, autoriteter, organer, mangel på råvarer eller materialer, force majeure, utilstrækkelig kapacitet eller andre årsager, som sælger ikke har kontrol over. I tilfælde af forbud, fejl, afbrydelse eller forsinkelse, kan Sælger efter eget skøn forlænge leveringstiden eller annullere ordren, helt eller delvist. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN SÆLGER HOLDES ANSVARLIG FOR SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, MISTET OVERSKUD, OMSÆTNING, OPSPARING, FORRETNING, KUNDER, DATA, KRAV FRA TREDJEPART ELLER ARBEJDERKRAV, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF MANGLENDE ELLER FORSINKET LEVERING.

Sælger er forpligtet til at fortsætte de delvise leveringer. Køber er ansvarlig for nøjagtigheden af leveringsadressen og afhentning af sendte varer.

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN/EKSPORTKONTROL

Sælger tilsigter at overholde alle love eller regler for Sælgers udførelse af kontrakten, dog forudsat, at Sælgers manglende evne til at gøre dette, ikke må bruges som forsvar eller fritage Køber fra at udføre sin del af aftalen. Salg, gensalg eller anden fordeling af leverede varer er underlagt eksportkontrollovgivningen i Belgien, og kan være underlagt eksport- og/eller importkontrollovgivningen i andre lande. Sælger forbeholder sig retten til når som helst at annullere eller forsinke leveringen af en ordre eller ændre vilkårene derfor, uden nogen form for ansvar, hvis det er nødvendigt i forhold til eksport- eller importlicenser eller godkendelser, som Sælger anser for at være påkrævede. Køber accepterer at overholde alle sådanne love, regler og bestemmelser, og accepterer ikke at måtte eksportere, direkte eller indirekte, materialer til et land, hvortil eksport eller overdragelse er begrænset eller forbudt. Køber accepterer at være ansvarlig for at erhverve licens til eksport, geneksport eller import.

GARANTI/KRAV/BEGRÆNSET ANSVAR

Sælger garanterer, at varer, der købes under kontrakterne, overholder nærværende vilkår og betingelser i overensstemmelse med gældende garantierklæring, der leveres med de relevante varer eller udgives af producenten på producentens websted.

I det omfang, hvor forrige afsnit ikke anses for at være tilfredsstillende i henhold til gældende lov, gælder følgende garantibetingelser for bestilte varer.

Køber kan ikke påberåbe sig tydelige fejl og/eller mangler, hvis Køber ikke informerer Sælger om dette inden for to (2) arbejdsdage (i Belgien) efter modtagelse af de bestilte varer. Køber skal informere Sælger om skjulte fejl eller mangler inden for tredive (30) dage, efter at fejlen/manglen er opdaget, og ikke senere end halvfems (90) dage efter leveringen af den fejlbehæftede eller mangelfulde vare. Kun Køber må fremstille anmeldelser. Alle påstande om brud på denne udtrykkelige garanti, som ikke fremføres inden for de angivne tidsfrister, er ugyldige. Medmindre andet er aftalt skriftligt med Sælger skal Køber hensætte, beskytte og beholde den relevante vare uden yderligere behandling, indtil Sælger har mulighed for at undersøge varen og fremsætte forslag om, hvad der yderligere skal ske. Under ingen omstændigheder må Køber returnere, ændre eller kassere en vare uden skriftlig godkendelse fra Sælger.

Sælger kan, som Købers eneste og eksklusive beføjelse, og efter Sælgers skøn, erstatte eller, hvis erstatning ikke udføres, kreditere varer, der er solgt til Køber, og som, efter Købers korrekte udvælgelse, opbevaring og behandling viser sig at være defekte eller mangelfulde i henhold til forrige afsnit. Sælgers varer kan kun anses for at være defekte i det omfang, at de afviger fra de kemiske, fysiske og mekaniske dele af producentens gældende specifikationer, som er udgivet af den relevante producent eller som er resultat af den solgte vares beskaffenhed, og Sælger standardtolerancer, afvigelser og praksis for produktion og forretning.

Prøver, der leveres af Sælger, er udelukkende beregnet til vurdering af varens eller tjenestens brugsegnethed, og som sådan kan prøver ikke bruges som garantier af nogen art, hverken udtrykkeligt eller stiltiende.

Køber er alene ansvarlig for udvælgelse og specifikation af varer eller tjenester, som er relevante for brugen af sådanne varer eller tjenester, selvom Køber har informeret Sælger om brugen af varerne eller tjenesterne. Køber accepterer, at Køber alene har besluttet, at de materialer, der er købt eller behandlet i henhold til ovenstående, er velegnende til den tilsigtede brug.

SÆLGER ER IKKE ANSVARLIG OVER FOR KØBER ELLER ANDRE PERSONER ELLER ENHEDER, OG KØBER FRITAGER SÆLGER FRA ALT ANSVAR FOR SÆLGERS UAGTSOMHED HVAD ANGÅR AKTIVITETER, SOM SÆLGER INDGÅR I MED HENBLIK PÅ DE VARER ELLER TJENESTER, DER SÆLGES I HENHOLD TIL NÆRVÆRENDE, OG KØBER FRITAGER SÆLGER FOR ALT ANSVAR, DER PÅLÆGGES PRODUCENTER ELLER SÆLGERE AF VARER ELELR TJENESTER UNDER TEORIER OM PRODUKTANSVAR ELLER LIGNENDE RETSTEORIER. SÆLGER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORSINKET LEVERING, KONTRAKTBRUD, BRUD PÅ GARANTIANSVAR, UAGTSOMHED, ERSTATNING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER BRUGEN AF MATERIALER, DER SÆLGES ELLER FREMSTILLES AF SÆLGER, HOLDES ANSVARLIG OVER FOR KØBER ELLER EN TREDJEPART FOR SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, MISTET OVERSKUD, OMSÆTNING, OPSPARING, FORRETNING, KUNDER, DATA, KRAV FRA TREDJEPART ELLER ARBEJDERKRAV. I DET OMFANG, DER ER TILLADT EFTER GÆLDENDE LOV, KAN SÆLGERS ANSVAR FOR DEFEKTE VARER, DER ER SOLGT TIL KØBER, OVERSTIGE VARERNES KØBSPRIS.

MEDMINDRE DET FREMGÅR SPECIFIKT I NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER, OG UANSET SPROG ELLER ANDRE MODSTRIDENDE BESTEMMELSER, GÆLDER DE GARANTIER, DER FREMGÅR AF NÆRVÆRENDE, I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE. SÆLGER FRASKRIVER SIG SPECIFIKT DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ANSVAR FOR SKJULTE/LATENTE MANGLER ELLER ANDET. UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER, DER FREMSÆTTES AF SÆLGERE ELLER ANDRE AGENTER ELLER REPRÆSENTANTER FOR SÆLGER, SOM IKKE FREMGÅR SPECIFIKT AF NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER, ER IKKE BINDENDE FOR SÆLGER.

Returnering kan udføres i henhold til “Returpolitik”, som er vedhæftet nærværende Vilkår og betingelser, og som udgør en del af disse. Alle andre returneringer anses for at være ugyldige og medfører intet ansvar fra Sælgers side.

PRISER OG FRAGT

Alle priser, gebyrer (herunder afgifter) og alle fragt- og transportudgifter kan ændres uden varsel, så de afspejler Sælgers priser og gebyrer samt moms-, fragt- og transportsatser, der er gældende på leverings- eller faktureringsdatoen. Medmindre andet er aftalt, opkræves fragten fra det oprindelige produktionssted.

EJENDOMSRET/SIKKERHEDSRETTIGHED

Hvis Køber ikke betaler forfaldne beløb, ikke oplyser korrekte leveringsoplysninger, ikke accepterer levering på fastsatte tidspunkter eller ikke overholder alle vilkårene i en kontrakt mellem Køber og Sælger, har Sælger, udover alle andre gældende beføjelser, ret til, efter eget valg, at fratrække ikke-leverede varer fra den samlede mængde varer, der skal leveres, uanset om det fremgår af denne eller andre kontrakter mellem Køber og Sælger. Ejendomsretten til og ejerskabet over varerne fastholdes af Sælger, indtil Køber har betalt Sælger for de bestilte varer. I det omfang det er lovligt efter gældende lov tildeler Køber hermed Sælger en sikkerhedsrettighed (som anses for at være en pengesikkerhed) til alle varer og materialer, der leveres fra Sælger til Køber, også hvis Sælger udfører tjenester for Køber, for at sikre, at Køber betaler for de relevante varer, materialer eller tjenester. I tilfælde af, at Køber ikke betaler en gæld, som er pådraget nu eller herefter, eller som Køber skylder Sælger, har Sælger alle rettigheder til og må gøre brug af alle tilgængelige beføjelser til en ulønnet, priviligeret kreditor. Køber accepterer, at Sælger, i det omfang, det er tilladt efter lov, må ekspedere og arkivere alle nødvendige dokumenter, herunder sikkerhedsaftaler eller finansieringsindberetninger, som bevis for og perfektionering af den sikkerhedsrettigheder, der er tildelt i henhold til nærværende afsnit.

SKATTER

Alle skatter og afgifter, herunder moms, hvis det er relevant, som Sælger skal betale eller opkræve, i henhold til eksisterende eller fremtidig lov eller bestemmelse (nationalt eller internationalt) i forbindelse med salg, køb, levering, opbevaring, behandling, brug, forbrug eller transport af omfattet materiale, skal betales af Køber, og Køber accepterer at betale det relevante beløb til Sælger efter anmodning.

Priserne for ordrer, der leveres til lande uden for EU, omfatter ikke moms, gebyrer, import- og eksportgebyrer og told, som skal betales efter modtagelse af faktura, nu eller senere, og som er gældende for de produkter, der sælges i transaktionen. Sælger pålægger skatter og gebyrer til salgsprisen, hvis loven kræver, at Sælger opkræver disse, og de betales af Køber, medmindre Køber sender Sælger et gyldigt certifikat for afgiftsfritagelse.

LEVERING/TABSRISIKO

Medmindre andet fremgår specifikt på et salgsdokument fra Sælger eller er aftalt skriftligt og underskrevet af Sælger, udføres leveringen, og tabsrisikoen overgår til Køber ved levering af de bestilte varer til en fragtmand på leveringsstedet. Transporten foregår på Købers risiko og regning, og alle krav for tab eller beskadigelse under fragt skal fremsættes mod fragtmanden.

Uden at det berører det forrige afsnit, leveres bestilte varer DAP (i henhold til 2010 Incoterms).

ANNULLERING/ANMODNINGER OM ÆNDRING AF ORDRE

En ordre er straks bindende for Køber og kan ikke ændres eller annulleres af Køber uden skriftligt samtykke fra Sælger.

Ovenstående berører ikke Købers obligatoriske rettigheder som forbruger, som defineret under artikel 1 i nærværende vilkår og betingelser, til at frasige sig købet af bestilte varer, gratis og uden angivelse af årsag, inden for [14] arbejdsdage fra dagen efter levering af de relevante varer, dette uden berøring af tilfælde, hvor denne ret gyldigt er begrænset eller udelukket af Sælger for visse produkter eller produktkategorier.

BETALINGSBETINGELSER

Medmindre andet fremgår specifikt i et salgsdokument fra Sælger eller er aftalt på skrift og underskrevet af Sælger, og i det omfang, det er tilladt efter gældende lov, er betalingsbetingelserne for alle ordrer, netto kontakt i Euro med kreditkort, debetkort, PayPal eller Ideal (kun i Holland). Der påløber automatisk rente på ubetalte dele af beløb, der skyldes til Sælger, efter belgisk sats og med en stigning på 3 % fra forfaldsdatoen og uden skriftlig varsel, og satsen øges med et fast beløb, der svarer til 12 % af det skyldige beløbs hovedstol.

RIMELIG FORSIKRING/SÆLGERS RETTIGHEDER

Sælger må når som helst suspendere arbejdet på en ordre eller kræve sikkerhed eller anden rimelig forsikring, der er tilfredsstillende for Sælger, hvis Købers økonomiske situation efter Sælgers skøn eller af andre årsager giver årsag til sådanne handlinger.

OVERDRAGELSE/UDLICITERING

Køber må ikke overdrage en ordre eller dele deraf uden skriftligt samtykke fra Sælger. Alle faktiske overdragelser eller forsøg på overdragelse uden Sælgers skriftlige samtykke, giver Sælger ret til at annullere ordren efter at have informeret Køber.

INTELLEKTUEL EJENDOM OG SKADESLØSHOLDELSE

Sælger forsvarer Køber mod krav, der er baseret på påstande om, at en bestilt vare overtræder en andens patent eller ophavsret, og Sælger betaler eventuelle udgifter, erstatning og advokatsalærer, som Køber dømmes til at betale som følge af sådanne krav eller vil betale en del af et sådant krav, forudsat, at (i) Køber øjeblikkeligt informerer Sælger skriftligt om kravet, (ii) Sælger har ret til at styre forsvaret eller aftalen om kravet, og (iii) Køber samarbejder på rimelig vis i forsvaret og aftalen, som Sælger betaler.

I forsvaret eller aftalen om sådanne krav skal Sælger (i) sikre Køber retten til at fortsætte med at bruge den relevante vare, (ii) modificere varen, så den opfylder alle krav, eller (iii) erstatte varen med en lignende vare, som opfylder alle krav. Hvis brugen af en vare, der er solgt i henhold til en kontrakt med nærværende vilkår og betingelser, forbydes, og ingen af foregående alternativer er timeligt tilgængelige for Sælger, skal Sælger give Køber mulighed for at returnere varen og modtage en refusion af købsprisen minus et rimeligt beløb for brug.

Sælg er ikke ansvarlig over for Køber eller dennes kunder for krav om overtrædelser, som er baseret på (i) brugen af en bestilt vare sammen med et produkt, der ikke er solgt af Sælger, eller (ii) brugen af en vare, der er designet, produceret eller modificeret efter Købers specifikationer.

FOREGÅENDE UDGØRE ALLE SÆLGES FORPLIGTELSER OG ANSVAR HVAD ANGÅR OVERTRÆDELSER OG TILHØRENDE KRAV.

DATABESKYTTELSE

Se erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.

FUSIONSKLAUSUL/HELE AFTALEN/ÆNDRING AF VILKÅR

Nærværende vilkår og betingelser og salgsdokumentation udgør hele kontrakten mellem Sælger og Køber. I det omfang, at der er uoverensstemmelser mellem vilkårene i salgsdokumenterne og nærværende vilkår og betingelser, gælder vilkårene foran på Sælges salgsdokumenter. Eventuelle ændringer af disse er ikke gyldige, medmindre de udføres skriftligt og underskrives af den part, der er omfattet deraf. Afkald på nogen af vilkårene eller betingelserne udgør ikke et vedvarende afkald, men gælder kun for den aktuelle situation. Hvis en domstol eller kompetent jurisdiktion erklærer nogle af nærværende vilkår og betingelser uden retskraft, er alle andre dele stadig gyldige og retsgyldige i det omfang, de er rimeligt delelige. Overskrifterne i nærværende vilkår og betingelser er kun til referenceformål og har ingen væsentlig betydning for fortolkningen af dette dokument.

GÆLDENDE LOV/JURISDIKTION/VOLDGIFT

Nærværende vilkår og betingelser, medfølgende salgsdokumentation fra Sælger og eventuelle tilhørende aftaler, er underlagt og skal fortolkes i henhold til belgisk lov uden anvendelse af lovvalgsreglen og De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb fra 1980. Domstolene i Liège har eksklusiv jurisdiktion i tvister mellem Sælger og Køber, og parterne accepterer at være underlagt jurisdiktionen i disse domstole, uden præjudice til jurisdiktionen hos andre domstole for at tillade, lette og/eller sikre effektiv håndhævelse af en retsafgørelse.

PLAN 1 - RETURPOLITIK

Returnering af Xerox-artikler til andre printermærker (f.eks.: Brother, Lexmark, OKI, osv.)

Hvis du har et spørgsmål angående en Xerox-mærket patron til en anden producent (f.eks. HP, Brother, Lexmark osv.), skal du ringe til det relevante nummer for at få hjælp af en repræsentant. Linjerne er åbne fra 08.30 - 17.00 mandag - fredag.

 • Austria: 017 956 7930
 • Belgium : 070 70 79 82
 • Denmark: 70 222 349
 • Finland: 972 519 592
 • France : 0825 09 36 47
 • Germany : 06950 070 890
 • Ireland : 01 517 15 13
 • Italy: 8 009 28395
 • Luxembourg: 34 2080 8598
 • Netherlands : 0900 0400891
 • Norway: 23 16 28 15
 • Portugal: 707 201 252
 • Spain : 912 70 25 54
 • Sweden: 08 585 36 85 8
 • Switzerland: 0448 009 535
 • UK : 0370 240 0135

Returnering af Xerox-artikler og forbrugsstoffer til Xerox-printere

SDSA bestræber sig på, at du skal være fuldstændig tilfreds med dine køb. Kontrollér din bestilling/modtagelse, så snart, du modtager den, for at sikre, at du har modtaget de rigtige varer i korrekt stand. Kontakt vores Kundeservicecenter, hvis der er tydelige mangler eller fejl inden for to (2) arbejdsdage (i Belgien) efter modtagelse.

Informer også vores Kundeservicecenter om skjulte fejl eller mangler inden for tredive (30) dage, efter at fejlen/manglen er opdaget, og ikke senere end halvfems (90) dage efter leveringen af den fejlbehæftede eller mangelfulde vare. 6 måneder for produkter, der leveres i Tyskland.

Vores Kundeservicecenter er åbent fra 8.00 til 18.00 CET og kan kontaktes på følgende gratisnumre:

 • Belgien: 080030321
 • Danmark: 80880270
 • Finland: 0800113259
 • Frankrig: 0800901017
 • Irland: 1800456015
 • Italien: 800785469
 • Luxembourg: 80024199
 • Holland: 08000221884
 • Norge: 80012173
 • Østrig: 0800293262
 • Portugal: 800834039
 • Schweiz: 0800563369
 • Spanien: 900963239
 • Storbritannien: 08001696343
 • Sverige: 020794451
 • Tyskland: 08001808002

Returprocedure:

Kunden skal:

Beholde alt indhold, original emballage og kasser. Det er en forudsætning for, at varen kan returneres. (ELLERS KAN RETURNERING, REFUSION ELLER OMBYTNING AFVISES)

Kontakt Xerox's Kunceservicecenter via konktaktformularen med en beskrivelse af fejlen eller manglen påført ordre- eller fakturanummer.

 

 • En Kundeservicemedarbejder vil:
  • Sende kunden et instruktionsbrev med et returnummer til påbegyndelse af returprocessen
  • Eller overdrage kravet til Xerox' tekniske supportcenter for teknisk rådgivning.
 • I forbindelse med returnering skal kunder returnere produkter i original emballage sammen med RMA-bilaget til den adresse, der udsendes fra Kundeserviceteamet.
 • Tilbagebetaling kan omfatte ordrebeløbet og fragt.
 • I Tyskland organiseres og betales afhentning, hvis købsbeløbet er lig med eller mere end fyrre (40) Euro, eller hvis returneringen skyldes en fejl fra Sælgers side.

SDSA gensender ordren til kunden, hvis det er nødvendigt (og alle varer skal være på lager).

Tilmeld dig og få rabat
Tilmeld dig for at modtage opdateringer om Xerox-produkter og tilbud