Gratis levering for alle bestillinger over 1675 NOK ekskl. mva.

Disse vilkårene og betingelsene for salg gjelder for nettbaserte tilbud, aksept og/eller kontrakter når det gjelder salg som er gjort og/eller inngått av en enkeltperson eller juridisk enhet (heretter kalt "Kjøperen") som skaffer seg tilgang til, for profesjonelt eller ikke-profesjonelt formål, i eget navn og på egne vegne eller i annen persons eller enhets navn eller på vegne av slik person eller enhet, webområdet som henvist nedenfor, særskilt www.store.xerox.eu domenet (heretter kalt "Webområdet") eller kundekontaktsenteret (heretter kalt "Kundekontaktsenteret") som driftes av Supplies Distributors SA (SDSA) med registrert kontoradresse i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i Lièges handelsregister med nummer 208.795, MVA-nr. BE475.286.142, XeroxStore_EN@pfsweb.com (heretter kalt "Selgeren").

GODKJENNING/KONTRAKTSINNGÅELSE

Disse vilkårene og betingelsene skal gjelde alle tilbud, aksept og/eller kontrakt for salg mellom selger og kjøper foretatt på og/eller inngått via webområdet eller kundekontaktsenteret. Tilbud eller aksept kan kommuniseres muntlig, levert personlig eller via telefon, eller skriftlig, levert via vanlig post, fysisk overlevering, bud over natten, faks eller e-post. Ytterligere vilkår eller vilkår som er i konflikt med disse vilkårene og betingelsene i et tilbud eller en aksept av kjøper eller som kommunisert på andre måter til selgeren, bestrides uttrykkelig, og skal ikke regnes som akseptert av selgeren med mindre selgeren gir skriftlig aksept og spesifikt refererer til hver enkelt ytterligere vilkår eller vilkår som er i konflikt. Med mindre annet er angitt skal alle kontrakter inngått på bakgrunn av disse vilkårene og betingelsene regnes som inngått i selgerens hovedland, det vil si Belgia.

Uten hensyn til avsnitt 9, andre paragraf, når det gjelder forbrukere (dvs. enkeltpersoner eller enheter som kjøper produkter eller bruker tjenester fra kjøperen for utelukkende ikke-profesjonelle formål), og med mindre annet er uttrykkelig oppgitt fra selger, skal ingen presentasjon av produkter og/eller tjenester regnes som et juridisk tilbud, og eventuelle salgskontrakter skal bare anses som inngått mellom selger og kjøper hvis selgeren har utstedt relevant forsendelsesdokument.

Det avtales at hver enkelt leveringsintervall omfattes av en separat kontrakt som inngås i henhold til disse vilkårene og betingelsene, men det avtales imidlertid at selger har rett til å suspendere og/eller kansellere enhver kontrakt, håndheve sin rett til å beholde produktet eller kompensere for skyldig beløp, med hensyn til enhver annen kontrakt med kjøperen.

LEVERING / FORCE MAJEURE

Alle forsendelses- og leveringsdato er bare oppgitt for informasjonsformål og er ikke bindende. Selger skal ikke være ansvarlig for hindringer, feil, avbrytelser eller forsinkelser i produksjon eller levering som kan være forårsaket av sabotasje, brann, oversvømmelse, eksplosjon, arbeidskrafttvister, streik, arbeidsavbrudd, opprør, opptøyer, krig, handlinger av, eller prioriteter innvilget på forespørsel fra eller til fordel for, direkte eller indirekte, statlige myndigheter, autoriteter eller enheter, mangel på råmaterialer eller utstyr, force majeure, utilstrekkelig kapasitet eller andre årsaker utenfor selgers kontroll. I tilfelle slike hindringer, feil, avbrytelser eller forsinkelser kan selger etter eget skjønn forlenge leveringstiden eller kansellere ordren, helt eller delvis. SELGER SKAL IKKE I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE SKADER, TILFELDIGE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTEN, TAP AV OMSETNING, TAP AV SPAREMIDLER, TAP AV VIRKSOMHET, TAP AV KLIENTELL, TAP AV DATA, TREDJEPARTSKRAV ELLER KRAV OM ARBEIDSKRAFT SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV MANGLENDE ELLER FORSINKET LEVERING.

Selger har rett til å gjennomføre delleveringer. Kjøper er ansvarlig for nøyaktig leveringsadresse og mottak av sendte varer.

OVERHOLDELSE AV LOVGIVNING / EKSPORTKONTROLL

Det er selgers intensjon å overholde alle lover eller bestemmelser som gjelder selgers oppfyllelse av en kontrakt, men eventuell manglende overholdelse fra selgers side skal ikke gi kjøper grunn til eller fritak fra å oppfylle en ordre. Salg, videresalg eller andre disposisjoner av bestilte artikler er underlagt eksportkontrollovgivning, -bestemmelser og -betingelser i Belgia, og kan være underlagt eksport- og/eller importkontrollovgivning og -bestemmelser i andre land. Selger beholder retten til å kansellere eller forsinke levering av eventuelle ordrer når som helst eller endre vilkårene for disse, uten straffeansvar eller ansvar av noe slag, der dette er påkrevd i henhold til eksport- eller importlisens eller -godkjenning som selger vurderer er påkrevd. Kjøper samtykker i å overholde alle slike lover, bestemmelser og betingelser, og samtykker i ikke å eksportere materiell direkte eller indirekte til land der slik eksport eller videresending er begrenset eller forbudt. Kjøper erkjenner sitt ansvar for å innhente eventuell nødvendig lisens for å eksportere, videreeksportere eller importere.

GARANTI / KRAV / ANSVARSBEGRENSNING

Selger gir garanti for artiklene som er kjøpt i henhold til kontrakt underlagt disse vilkårene og betingelsene i samsvar med gjeldende garantierklæring levert med den aktuelle artikkelen eller publisert av produsenten på produsentens webområde.

I den grad det forrige avsnittet ikke regnes som tilfredsstillende i henhold til gjeldende lov, skal følgende garantivilkår gjelde for bestilte artikler.

Kjøper kan ikke kreve kompensasjon for åpenbare defekter og/eller manglende samsvar hvis vedkommende ikke varsler kjøper om dette innen to (2) virkedager (i Belgia) etter at bestilte artikler er mottatt. Kjøper skal varsle selger om skjulte defekter eller skjulte mangler på samsvar innen tretti (30) dager etter at dette ble oppdaget og ikke senere enn nitti (90) dager etter levering av den defekte artikkelen eller artikkelen som ikke samsvarer. Ingen krav kan framsettes av andre parter enn kjøperen. Eventuelle krav som gjelder brudd på denne garantien som ikke fremsettes innen tidsfristene i dette dokumentet, regnes som ugyldige. Med mindre annet er avtalt skriftlig av selger, skal kjøper sette til side, beskytte og beholde den aktuelle artikkelen under videre behandling, inntil selgeren har hatt mulighet til å inspisere og gi råd om eventuell disponering av artikkelen. Ikke i noe tilfelle skal artikler returneres, omarbeides eller avhendes av kjøper uten selgers skriftlige samtykke.

Selgeren skal, som kjøpers eneste og eksklusive rettsmiddel og etter selgers eget valg, erstatte, eller uten erstatning, gi kreditt for eventuelle artikler solgt til kjøper, som hvis tilstrekkelig valgt, lagret, behandlet og brukt av kjøper, kan dokumenteres å være defekt eller mangle samsvar i henhold til forrige avsnitt. Selgers materiell skal bare anses som defekt i den grad at det betydelig avviker fra kjemiske, fysiske og mekaniske egenskaper basert på produsentens gjeldende spesifikasjoner, slik det er publisert av den aktuelle produsenten, eller som resultat av den solgte artikkelens natur, og selgers standard produksjonsmessige og kommersielle toleranser, variasjoner og praksis.

Vareprøver som leveres av selgeren, er bare for formålet å evaluere egnetheten av materiellet eller tjenestene for potensielt bruk, og er dermed ikke ment å fungere som garanti av noe slag, enten uttrykt eller underforstått.

Kjøperen har fullstendig ansvar for valg og spesifikasjon av varer og tjenester egnet for endelig bruk av slike varer og tjenester, selv om kjøper har informert selger om endelig bruk for slike varer eller tjenester. Kjøper samtykker på eget fullstendig ansvar å ha vurdert at materiell som er kjøpt eller behandlet i henhold til dette er egnet for å oppfylle kravene til tiltenkt bruk.

SELGER SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG OVENFOR KJØPER ELLER ANDRE PERSONER ELLER ENHETER FOR, OG KJØPER FRITAR SELGER FRA ALT ANSVAR FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET AV SELGER I FORHOLD TIL AKTIVITETER SOM SELGER DELTAR I NÅR DET GJELDER VARER ELLER TJENESTER SOLGT I HENHOLD TIL DETTE DOKUMENTET OG FRA ALT ANSVAR SOM PÅLEGGES AV PRODUSENTER ELLER SELGERE AV VARER ELLER TJENESTER I HENHOLD TIL ALL TEORI OM PRODUKTANSVAR ELLER UNDER ANNEN LIGNENDE JURIDISK TEORI. SELGER SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FORSINKET LEVERING, BRUDD PÅ KONTRAKT, BRUDD PÅ GARANTI, UAKTSOMHET, SKADEVOLDENDE HANDLING, STRENGT ANSVAR ELLER BRUK AV MATERIELL SOLGT ELLER BEHANDLET AV SELGER, VÆRE ANSVARLIG OVENFOR KJØPER ELLER ANDRE PARTER FOR SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV OMSETNING, TAP AV SPAREMIDLER, TAP AV VIRKSOMHET, TAP AV KLIENTELL, TAP AV DATA, TREDJEPARTSKRAV ELLER KRAV OM ARBEIDSKRAFT. I DEN GRAD DETTE IKKE ER FORBUDT I HENHOLD TIL LOV, SKAL SELGERS ANSVAR FOR DEFEKT MATERIELL SOLGT TIL KJØPER IKKE I NOE TILFELLE OVERSKRIDE KJØPSPRISEN.

MED MINDRE ANNET ER UTTRYKKELIG ANGITT I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, OG UTEN HENSYN TIL SPRÅK I DETTE OG ANDRE DOKUMENTER SOM ANGIR NOE ANNET, SKAL GARANTIER DET HENVISES TIL I DETTE DOKUMENTET ERSTATTE ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OG SELGER FRASKRIVER SEG SPESIFIKT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL, FOR SKJULTE/LATENTE DEFEKTER ELLER ANNET. INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, GITT AV SALGSREPRESENTANTER ELLER AGENTER ELLER REPRESENTANTER FOR SELGER, SOM IKKE ER SPESIFIKT ANGITT I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, SKAL VÆRE BINDENDE FOR SELGER.

Retur må skje i samsvar med "Returpolicy" som vedlagt disse vilkårene og betingelsene som en integrert del av disse. Eventuell retur på andre måter anses som ugyldig og gir ikke oppgav til garantier på selgers bekostning.

PRISER OG FRAKT

Alle angitte priser, ekstragebyrer (inkludert aktuelle påslag) og alle frakt- eller transportkostnader, kan endres uten varsel for å reflektere selgers priser og ekstragebyrer og gjeldende MVA-påslag, frakt- eller transportkostnader, gjeldende fra og med datoen for forsendelse eller fakturering. Med mindre annet er avtalt, belastes frakt fra punktet for opprinnelig produksjon eller behandling.

EIERSKAPSFORHOLD / SIKKERHET

Kjøpers manglende betaling av forfalte beløp, eller manglende forsendelsesinstruksjoner på forespørsel, eller manglende aksept av levering på angitte tidspunkter, eller manglende overholdelse av alle vilkår i alle kontrakter mellom kjøper og selger skal gi selger rett til, i tillegg til alle andre tilgjengelige rettsmidler, etter eget skjønn å trekke fra eventuelle ikke leverte kvantum av materiell fra det totale kvantum av materiell som skal leveres, enten dette er i henhold til denne eller andre kontrakter mellom kjøper og selger. Eierskapsrettigheter til materiellet beholdes av selger inntil selger mottar betaling fra kjøper for det nevnte materiellet. I den grad det kan håndheves i henhold til gjeldende lov, gir kjøper herved selger en sikkerhetsrettighet (som skal anses som en sikkerhetsrettighet i kjøpesummen) til alle varer og alt materiell levert til kjøper av selger eller der selger utfører tjenester for kjøper, for å sikre betaling fra kjøper for alle slike varer, materiell og tjenester. I tilfelle manglende betaling fra kjøper av eventuell gjeld, forpliktelse eller ansvar nå eller senere som oppstår eller som er skyld til selger av kjøper, har selger alle rettigheter til dette, og alle tilgjengelige rettsmidler for en ubetalt sikret kreditor på bakgrunn av lov eller sedvane. Kjøper samtykker i, og selger er i den grad det er tillatt i henhold til lov autorisert til, å utarbeide og oppbevare alle nødvendige dokumenter, inkludert sikkerhetsavtaler eller finansieringsavtaler, for å dokumentere og utføre sikkerhetsinteressen som gis i dette avsnittet.

SKATTER OG AVGIFTER

Alle skatter og avgifter, inkludert MVA der dette gjelder, som selger er påkrevd å betale eller samle inn, i henhold til eksisterende eller fremtidig lovgivning eller bestemmelser (nasjonale eller i andre land) når det gjelder salg, kjøp, levering, lagring, behandling, bruk, forbruk eller transport av noe av materiellet som er dekket av disse betingelsene, skal være kjøpers ansvar, og kjøper samtykker å betale det aktuelle beløpet til selgeren.

Pris gitt for bestillinger levert til land utenfor EU inkluderer ikke skatter og avgifter, påslag, import- og eksportkostnader og tollavgifter, som betales etter mottak av faktura, nå eller senere håndhevet, når det gjelder produktene som er solgt i transaksjonen. Skatter og avgifter legges til av selger til salgsprisen der selger er påkrevd i henhold til lov å innhente slike skatter og avgifter, og betales av kjøper med mindre kjøper gir selger et skattefritakssertifikat.

LEVERING / RISIKO FOR TAP

Med mindre annet er spesifikt angitt på et salgsdokument levert av selger eller avtalt skriftlig og signert av selger, skal levering skje, og risiko for tap overføres til kjøper, ved levering av bestilte artikler til en speditør på forsendelsespunktet. Transport skjer på kjøpers egen risiko og kostnad, og eventuelle krav som gjelder tap eller skade i transit, skal bare rettes mot speditøren.

Uten hensyn til foregående avsnitt skal bestilte artikler leveres DAP (i henhold til 2010 Incoterms).

KANSELLERING / FORESPØRSLER OM ENDRING AV ORDRE

En ordre er umiddelbart bindende for kjøper og kan ikke endres eller kanselleres av kjøper uten selgers skriftlige samtykke.

Det ovennevnte er uten hensyn til eventuelle lovfestede rettigheter kjøperen har som forbruker som definert i første avsnitt i disse vilkårene og betingelsene, til å annullere kjøp av bestilte artikler, kostnadsfritt og uten å oppgi årsak, innen [9] virkedager fra og med neste dag etter levering av de aktuelle artiklene, uten hensyn til tilfeller der slik rettighet lovlig kan begrenses eller ekskluderes av selger for bestemte produkter eller kategorier av produkter.

BETALINGSVILKÅR

Med mindre annet er spesifikt angitt i et salgsdokument fra selger eller avtalt skriftlig og signert av selger, og i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal betalingsvilkårene for hver ordre være netto kontant i euro betalt med kredittkort, debetkort, PayPal eller Ideal (i Nederland). Ubetalt del av beløp skyldig til selger skal automatisk bli rentebærende med juridisk rentesats for Belgia med 3 %, fra og med forfallsdato og uten varsel, og skal økes med en avrundet sum skyldig tilsvarende 12 % av skyldig hovedstol.

TILSTREKKELIG FORSIKRING / SELGERS RETTIGHETER

Selger kan én eller flere ganger og når som helst opphøre levering av en ordre eller kreve sikkerhet eller annen tilsvarende forsikring som selger godtar, når det etter selgers mening er nødvendig ut fra kjøpers finansielle status eller andre årsaker til usikkerhet.

TILDELING AV UNDERRETTIGHETER

Kjøper skal ikke tildele ordrer eller interesser til slike uten selgers skriftlige samtykke. Faktisk eller forsøkt tildeling uten selgers skriftlige samtykke gir selger rett til å kansellere ordren uten varsel til kjøper.

ÅNDSRETTIGHETER OG SKADESLØSHOLDELSE

Selger skal forsvare kjøper mot ethvert krav basert på påstand om at bestilte artikler krenker en annens patent eller opphavsrett, og selger betaler påfølgende kostnader, skadeerstatninger og advokatsalærer som påløper kjøper som kan tilbakeføres til slikt krav, eller skal betale deler av eventuelle oppgjør som kan tilbakeføres til slikt krav, forutsatt at (i) kjøper umiddelbart varsler selger skriftlig om kravet (ii) selger får kontrollere forsvaret eller forliket for kravet, og (iii) kjøper samarbeider på rimelig måte i slikt forsvar eller forlik på selgers kostnad.

I sitt forsvar eller forlik for slikt krav kan selger (i) gi kjøperen rett til å fortsette å bruke den aktuelle artikkelen, (ii) endre artikkelen slik at den ikke utgjør brudd, eller (iii) erstatte artikkelen med en tilsvarende artikkel som ikke omfattes av et slikt krav. Hvis bruken av en artikkel i henhold til kontrakt og underlagt disse vilkårene og betingelsene, ikke kan oppfylles og ingen av de forutgående alternativene med rimelighet er tilgjengelig for selger, gir selger kjøperen en mulighet til å returnere artikkelen og få refusjon av den betalte kjøpsprisen, fratrukket er rimelig beløp for bruk.

Selger har ikke noe ansvar ovenfor kjøper eller noen av dens kunder for påstander om krenkelse av rettigheter basert på (i) bruk av bestilte artikler i kombinasjon med produkter som ikke er levert av selger, eller (ii) bruk av artikler som er utformet, produsert eller endret ut fra kjøperens spesifikasjoner.

DET FORUTGÅENDE UTGJØR SELGERS FULLSTENDIGE FORPLIKTELSER OG ANSVAR NÅR DET GJELDER BRUDD OG PÅSTANDER OM BRUDD.

DATAVERN

Se Personvernpolicy.

OPPKJØPSKLAUSUL / HELE AVTALEN / ENDRING AV VILKÅR

Disse vilkårene og betingelsene og salgsdokumentasjonen utgjør den fullstendige kontrakten mellom selger og kjøper. I den grad det oppstår konflikt mellom vilkår i salgsdokumentene og disse vilkårene og betingelsene, skal vilkårene foran på selgers salgsdokumenter gjelde. Ingen endringer i disse vilkårene skal tre i kraft med mindre de er angitt skriftlig og signert av parten som blir bundet av dette. Fraskrivelse av eventuelle vilkår eller betingelser i dette dokumentet skal ikke anses som permanent fraskrivelse, men skal bare gjelde for tilfellet fraskrivelsen gjelder. Hvis deler av disse vilkårene og betingelsene blir erklært å ikke kunne håndheves av en domstol i en kompetent jurisdiksjon, skal de andre delene anses å være gyldige og kunne håndheves i den grad de i rimelig grad kan fungere frittstående. Overskriftene i disse vilkårene og betingelsene er bare angitt som referanse, og er ikke ment å ha betydning i tolkningen av dette dokumentet.

GJELDENDE LOV / JURISDIKSJON / MEGLING

Disse vilkårene og betingelsene, salgsdokumentasjon fra selger som følger dem og eventuelle avtaler underlagt dette, skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i Belgia, uten hensyn til konflikt i lovprinsipper og FNs konvensjon om internasjonalt salg av varer fra 1980. Domstolene i Liège har eksklusiv jurisdiksjon i tvister mellom selger og kjøper, og partene samtykker herved i å være underlagt jurisdiksjonen til disse domstolene, uten hensyn til jurisdiksjonen til andre domstoler når det gjelder å tillate, legge til rette for og/eller sikre at eventuelle domsavgjørelser håndheves.

VEDLEGG 1 - RETURPOLICY

Returnere Xerox-forbruksmateriell for andre skrivermerker (for eksempel: Brother, Lexmark, OKI osv.)

Hvis du har spørsmål om en Xerox-kassett for en annen skriverprodusent (for eksempel HP, Brother, Lexmark osv.) ringer du riktig nummer og du vil få hjelp av en av våre representanter. Telefonen er betjent mellom kl. 08.30 - 17.00 mandag-fredag.

 • Austria: 017 956 7930
 • Belgium : 070 70 79 82
 • Denmark: 70 222 349
 • Finland: 972 519 592
 • France : 0825 09 36 47
 • Germany : 06950 070 890
 • Ireland : 01 517 15 13
 • Italy: 8 009 28395
 • Luxembourg: 34 2080 8598
 • Netherlands : 0900 0400891
 • Norway: 23 16 28 15
 • Portugal: 707 201 252
 • Spain : 912 70 25 54
 • Sweden: 08 585 36 85 8
 • Switzerland: 0448 009 535
 • UK : 0370 240 0135

Returnere Xerox-forbruksmateriell for Xerox-skrivere

SDSA jobber for at du skal bli fullstendig fornøyd med kjøpet eller kjøpene dine. Kontroller ordren/kvitteringen så snart du mottar denne for å sikre at du har mottatt riktig innhold i den stand det er ment å være i. Informer vårt kundestøttesenter om eventuelle åpenbare defekter eller manglende samsvar innen to (2) virkedager (i Belgia) etter mottak.

Kundestøttesenteret skal også varsles om skjulte defekter eller skjulte mangler på samsvar innen tretti (30) dager etter at dette ble oppdaget og ikke senere enn nitti (90) dager etter levering av den defekte artikkelen eller artikkelen som ikke samsvarer (6 måneder for produkter levert i Tyskland).

Vårt kundestøttesenter er åpent fra 8:00 til 18:00 CET, og kan nås på følgende gratis grønne numre:

 • Østerrike: 0800293262
 • Belgia: 080030321
 • Danmark: 80880270
 • Finland: 0800113259
 • Frankrike: 0800901017
 • Irland: 1800456015
 • Italia: 800785469
 • Luxembourg: 80024199
 • Nederland: 08000221884
 • Norge: 80012173
 • Portugal: 800834039
 • Spania: 900963239
 • Storbritannia: 08001696343
 • Sverige: 020794451
 • Sveits: 0800563369
 • Tyskland: 08001808002

Følg denne prosedyren for returer:

Kunden skal:

Ivareta alt innhold, originalemballasje og foresendelsesesker. Dette er en forutsetning for å kunne fremsette krav. (HVIS IKKE DETTE FØLGES, KAN DET FØRE TIL AT KRAVET AVVISES OG AT KJØPET IKKE REFUNDERES ELLER ERSTATTES)

Kontakt Xerox kundestøttesenter via kontaktskjemaet med en beskrivelse av defekt(e) artikkel/artikler eller manglende samsvar, samt ordre- eller fakturanummeret

 

 • En kundestøtterepresentant gjør følgende:
  • Gir kunden et instruksjonsbrev med et returnummer for å igangsette returprosessen
  • Eller overfører kravet til Xerox' senter for teknisk støtte for å få tekniske råd
 • Kunden skal returnere produktet/produktene i originalemballasjen sammen med returseddelen til adressen som oppgis av kundestøtteteamet
 • Refusjon kan inkludere ordrebeløpet og fraktkostnader.
 • Henting organiseres og betales for i Tyskland hvis kjøpsbeløpet er førti (40) euro eller høyere, eller hvis returen skyldes feil fra selgers side.

SDSA sender ordren på nytt til kunden hvis dette er nødvendig (alle artikler leveres ut fra tilgjengelighet).

Registrer deg og spar
Registrer deg for å motta oppdateringer om Xerox-produkter og tilbud