Ehdot

Nämä myyntiehdot koskevat verkkokauppaan liittyviä tarjouksia, hyväksymisiä ja/tai kauppasopimuksia, jotka on tehty tai solmittu yksityishenkilön tai oikeushenkilön (myöhempänä “Ostaja”) toimesta, joka käyttää ammatti- tai yksityistarkoitukseen, omalla nimellään ja omaan tiliinsä, tai toisen yksityishenkilön tai tahon puolesta alla kuvattua verkkosivustoa, joka toimii osoitteessa www.store.xerox.eu (myöhempänä “Verkkosivusto”) tai on yhteydessä asiakaspalveluun (myöhemmin "Asiakaspalvelu”), jota hoitaa Supplies Distributors SA (SDSA), jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne ja joka on rekisteröity Liègen yritysrekisteriin yritystunnuksella nro 208.795, ALV-nro BE475.286.142, XeroxStore_EN@pfsweb.com (myöhemmin “Myyjä”).

HYVÄKSYMINEN / SOPIMUKSEN MUODOSTUMINEN

Nämä ehdot koskevat kaikkia tarjouksia, hyväksymisiä ja/tai kauppasopimuksia Myyjän ja Ostajan välillä, jotka on tehty tai solmittu Verkkosivuston tai Asiakaspalvelun kautta. Tarjoukset tai hyväksynnät voidaan ilmaista suullisesti, henkilökohtaisesti toimittaen, puhelimitse tai kirjallisesti postitse, käteen toimitettuna, kuriirin kautta, faksilla tai sähköpostitse. Myyjä ei hyväksy lisäehtoja tai näiden ehtojen kanssa ristiriitaisia ehtoja Ostajan tarjouksessa tai hyväksynnässä tai millään muulla tavalla viestitettynä, paitsi jos Myyjä on antanut kirjallisen hyväksyntänsä ja viittaa suoraan kuhunkin tällaiseen lisäehtoon tai ristiriitaiseen ehtoon. Jollei toisin määrätä, kaikki näiden ehtojen alaiset sopimukset katsotaan solmituiksi Myyjän päätoimipaikan sijaintimaassa, eli Belgiassa.

Rajoittamatta 9. artiklan toista kohtaa, kuluttajien (eli mikä tahansa yksityishenkilö tai yhteisö, joka hankkii tuotteita Myyjältä tai käyttää Myyjän palveluja muuhun kuin ammattikäyttöön) osalta ja jollei nimenomaisesti toisin sovita Myyjän kanssa, tuotteiden ja/tai palvelujen esittelyjä ei tule pitää laillisena tarjouksena ja kauppasopimus katsotaan solmituksi Myyjän ja Ostajan välillä vasta, kun Myyjä on luonut asianomaisen toimitusasiakirjan.

On sovittu, että kukin toimituserä muodostaa erillisen sopimuksen, joka on näiden ehtojen alainen. Kuitenkin sovitaan, että Myyjällä on oikeus keskeyttää ja/tai peruuttaa sopimus, käyttää pidättymisoikeuttaan tai kuitata mahdolliset saatavat minkä tahansa Ostajan kanssa tekemänsä sopimuksen osalta.

TOIMITUS / FORCE MAJEURE

Kaikki lähetys- ja toimituspäivämäärät annetaan vain tiedoksi, eivätkä ne ole sitovia. Myyjä ei ole vastuussa mistään valmistuksen tai toimituksen kielloista, epäonnistumisista, keskeytymisistä tai viivästymisistä, joiden syynä voi olla sabotaasi, tulipalo, tulva, räjähdys, työselkkaus, lakko, työnseisaus, mellakka, kapina, sota, hallituksen tai viranomaisen toimi tai niiden pyynnöstä suoraan tai epäsuorasti tehty toimenpide, raaka-aineiden tai tarvikkeiden pula, luonnonmullistus, liian vähäinen kapasiteetti tai muu syy, joka ei ole myyjän hallinnassa. Tällaisten kieltojen, epäonnistumisten, keskeytysten tai viivästysten ilmetessä Myyjä voi halutessaan pidentää toimitusaikaa tai peruuttaa tilauksen kokonaan tai osittain. MYYJÄ EI VASTAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI JOHDANNAISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VOITON MENETYS, MYYNNIN MENETYS, SÄÄSTÖJEN MENETYS, LIIKETOIMEN MENETYS, ASIAKKAAN MENETYS, TIETOJEN MENETYS, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VAATIMUKSET TAI TYÖNTEKIJÖIDEN VAATIMUKSET, JOTKA JOHTUVAT TOIMITUKSEN EPÄONNISTUMISESTA TAI VIIVÄSTYMISESTÄ.

Myyjällä on oikeus suorittaa toimitus osissa. Myyjä ei ole vastuussa toimitusosoitteen oikeellisuudesta eikä toimitettujen tuotteiden noutamisesta.

LAKIEN NOUDATTAMINEN JA VIENTIVALVONTA

Myyjä aikoo noudattaa kaikkia lakeja ja asetuksia, joita sovelletaan Myyjän kuhunkin sopimukseen, edellyttäen kuitenkin, että jos Myyjä ei noudata jotakin sääntöä, se ei anna Ostajalle tekosyytä tai puolustusta olla toimimatta sääntöjen mukaisesti tilausten yhteydessä. Tilattujen tuotteiden myynti, jälleenmyynti tai muu hallinta ovat Belgian vientihallintalakien ja -määräysten alaisia ja niitä voivat koskea myös muiden maiden vienti- ja/tai tuontihallintalait ja -määräykset. Myyjä pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tilauksen toimitus tai viivyttää sitä koska tahansa tai muuttaa sen ehtoja ilman minkäänlaista rangaistusta tai korvausvastuuta, jos se on tarpeen vienti- tai tuontilisenssiin tai muuhun hyväksyntään, jonka Myyjä kohtuullisesti katsoo välttämättömäksi. Ostaja sitoutuu noudattamaan kaikkia lakeja, asetuksia ja määräyksiä ja myöntää, että se ei saa suoraan tai välillisesti viedä aineistoa mihin tahansa maahan, johon tällaista vientiä tai siirtoa on rajoitettu tai kielletty. Ostaja hyväksyy vastuunsa hankkia lisenssi vientiin, uudelleenvientiin tai tuontiin, jos sellainen tarvitaan.

TAKUU / KORVAUSPYYNNÖT / VASTUUN RAJOITUS

Myyjä takaa näiden ehtojen alaisella sopimuksella ostetut tuotteet sen sovellettavan takuun mukaisesti, joka on toimitettu tuotteen mukana tai julkaistu tuotteen valmistajan verkkosivustolla.

Jos edellistä kappaletta ei voida pitää tyydyttävänä sovellettavan lain alaisena, tilattuihin tuotteisiin sovelletaan seuraavia takuuehtoja.

Ostajalla ei ole oikeutta vedota selkeisiin vikoihin ja/tai ehtojen vastaisuuksiin, jos Ostaja ei ilmoita niistä Myyjälle kahden (2) arkipäivän (Belgiassa) kuluessa tilattujen tuotteiden vastaanottamisesta. Ostajan tulee ilmoittaa Myyjälle piilevistä vioista ja piilevistä ehtojen vastaisuuksista kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa niiden havaitsemisesta ja korkeintaan yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa viallisen tuotteen toimituksesta. Korvausvaatimuksia muilta tahoilta kuin Ostajalta ei hyväksytä. Tämän nimenomaisen takuun rikkeitä koskevat korvausvaatimukset, joita ei ole esitetty näissä ehdoissa mainituissa määräajoissa, katsotaan mitättömiksi. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu Myyjän kanssa, Ostaja säilyttää kyseisen tuotteen suojattuna ilman lisäkäsittelyä, kunnes Myyjällä on mahdollisuus tarkistaa tuote ja antaa ohjeet sen käsittelystä. Ostajan ei tule missään tapauksessa palauttaa, muokata tai hävittää tuotetta ilman Myyjän kirjallista valtuutusta.

Myyjä tarjoaa omasta harkinnastaan Ostajalle ainoana korvauksena Ostajalle myydyn tuotteen vaihtoa uuteen tai ilman vaihtoa hyvityksen antamista tuotteesta, jos Ostaja on valinnut, säilyttänyt, käsitellyt ja käyttänyt tuotetta oikealla tavalla ja tuote todetaan vialliseksi tai ehtojen vastaiseksi edellisessä kappaleessa kuvatun mukaisesti. Myyjän materiaali katsotaan vialliseksi vain siinä määrin kuin se poikkeaa kemiallisesti, fyysisesti tai mekaanisesti tuotteen valmistajan määrityksistä, jotka kyseinen valmistaja on julkaissut tai määritelmistä, jotka liittyvät myydyn tuotteen luonteeseen, huomioiden Myyjän tavalliset valmistukseen ja kaupankäyntiin liittyvät toleranssit, vaihtelut ja käytännöt.

Myyjän toimittamat näytteet on tarkoitettu pelkästään kyseisenlaisen materiaalin tai palvelun soveltuvuuden arviointiin tuotteiden ja palvelujen mahdollista käyttöä ajatelleen. Siten näytteiden ei ole tarkoitus antaa minkäänlaisia takuita suoraan tai epäsuorasti.

Ostaja on yksin vastuussa loppukäyttötarkoitukseen sopivien tuotteiden ja palvelujen valinnasta, vaikka Ostaja olisikin ilmoittanut Myyjälle kyseisten tuotteiden tai palvelujen loppukäyttötarkoituksesta. Ostaja hyväksyy, että on vain sen vastuulla varmistaa, että näiden ehtojen alaisesti ostetut ja käsitellyt materiaalit vastaavat aiotun käyttötarkoituksen vaatimuksia.

MYYJÄ EI OLE VASTUUSSA OSTAJALLE EIKÄ MUULLE HENKILÖLLE TAI TAHOLLE, JA OSTAJA VAPAUTTAA MYYJÄN KORVAUSVASTUUSTA MYYJÄN HUOLIMATTOMUUDEN TAKIA MYYJÄN ERI TOIMENPITEISSÄ, JOTKA LIITTYVÄT NÄIDEN EHTOJEN ALAISESTI MYYTYIHIN TUOTTEISIIN TAI PALVELUIHIN SEKÄ MUISTA KORVAUSVELVOLLISUUKSISTA, JOITA KOHDISTUU TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN VALMISTAJIIN TAI MYYJIIN TUOTEVASTUUTEORIOIDEN TAI MUIDEN VASTAAVIEN LAKITEORIOIDEN MUKAISESTI. MYYJÄ EI VASTAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA OSTAJALLE TAI MUULLE TAHOLLE MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI JOHDANNAISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VOITON MENETYS, MYYNNIN MENETYS, SÄÄSTÖJEN MENETYS, LIIKETOIMEN MENETYS, ASIAKKAAN MENETYS, TIETOJEN MENETYS, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VAATIMUKSET TAI TYÖNTEKIJÖIDEN VAATIMUKSET, JOTKA JOHTUVAT ESIMERKIKSI MUTTA RAJOITUKSETTA TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMISESTÄ, SOPIMUKSEN RIKKEESTÄ, TAKUUN RIKKEESTÄ, HUOLIMATTOMUUDESTA, OIKEUDENLOUKKAUKSESTA, OBJEKTIIVISESTA VASTUUSTA TAI MYYJÄN MYYMIEN TAI KÄSITTELEMIEN MATERIAALIEN KÄYTÖSTÄ. SIINÄ MÄÄRIN KUIN SE EI OLE LAISSA KIELLETTYÄ, MYYJÄN VASTUU OSTAJALLE MYYDYSTÄ VIALLISESTA MATERIAALISTA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA SUUREMPI KUIN MATERIAALIN OSTOHINTA.

PAITSI SILLOIN KUIN NÄISSÄ EHDOISSA ON ERIKSEEN SOVITTU JA HUOLIMATTA NÄIDEN TAI MUIDEN EHTOJEN VASTAKKAISISTA SANAMUODOISTA, TÄSSÄ MAINITUT TAKUUT KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT, SUORAT TAI OLETETUT; MYYJÄ KIELTÄYTYY ERITYISESTI OLETETUISTA TAKUISTA KOSKIEN MYYNTIKELPOISUUTTA, TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA, PIILEVIÄ VIKOJA TAI MUUTA VASTAAVAA. MYYNTIEDUSTAJAN TAI MUUN AGENTIN TAI MYYJÄN EDUSTAJAN ESITTÄMÄT TAKUUT, SUORAT TAI EPÄSUORAT, JOITA EI OLE ERIKSEEN MÄÄRITETTY NÄISSÄ EHDOISSA, EIVÄT OLET MYYJÄÄ SITOVIA.

Palautukset on tehtävä näiden ehtojen yhteydessä toimitettujen "Palautusehtojen" kanssa, jotka muodostavat oleellisen osan näistä ehdoista. Muulla tavoin tehtyjä palautuksia pidetään mitättöminä eikä niiden myötä voi vedota takuuseen Myyjän kustannuksella.

HINNAT JA TOIMITUSKULUT

Kaikki ilmoitetut hinnat, lisät (mukaan lukien soveltuvat lisämaksut) ja kaikki rahti- ja kuljetusmaksut voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta siten, että ne vastaavat Myyjän hintoja ja lisämaksuja, sovellettavaa arvonlisäveroa sekä rahti- tai kuljetusmaksuja, jotka ovat voimassa toimitus- tai laskutushetkellä. Jos ei muuta sovita, toimituskulut laskutetaan alkuperäisestä valmistus- tai käsittelypaikasta.

OMISTUSOIKEUS/ TAKAUS

Jos Ostaja ei suorita näiden ehtojen alaista maksua, tai ei anna pyynnöstä asianmukaisia toimitusohjeita, tai ei hyväksy toimitusta sovittuna aikana, tai ei noudata kaikkia Ostajan ja Myyjän välisiä sopimusehtoja, Myyjällä on korjaustoimenpiteiden lisäksi halutessaan oikeus vähentää toimittamattomat materiaalimäärät koko toimitettavasta määrästä, olipa kyse tästä tai mistä muusta tahansa sopimuksesta Ostajan ja Myyjän välillä. Materiaalien omistajuus säilyy myyjällä niin kauan kunnes myyjä saa Ostajalta maksun kyseisistä materiaaleista. Siinä määrin kuin se on sovellettavien lakien mukaan mahdollista, Ostaja myöntää täten myyjälle takauksen (jota pidetään ostosumman takauksena) kaikista tuotteista ja materiaaleista, joita Myyjä toimittaa Ostajalle tai joihin liittyen Myyjä suorittaa palveluja Ostajalle, joka varmistaa Ostajan maksun kaikista tällaisista tuotteista, materiaaleista ja palveluista. Jos Ostaja ei maksa jotakin nyt tai myöhemmin syntyvää velkaansa, velvoitettaan tai vastuutaan Myyjälle, Myyjällä on kaikki oikeudet käyttää maksutonta vakuusvelkojaa. Ostaja hyväksyy ja siinä määrin kuin laki sen sallii, Myyjä on valtuutettu toimeenpanemaan ja rekisteröimään minkä tahansa tarpeellisen asiakirjan, mukaan lukien vakuussopimukset tai rahoitusasiakirjat, joita voidaan käyttää tämän kappaleen takauksen todisteena ja varmistuksena.

VEROT

Kaikki valmisteverot, maksut ja verot, mukaan lukien ALV sitä sovellettaessa, jotka Myyjä on velvollinen maksamaan tai keräämään nykyisten tai tulevien lakien ja määräysten (kansallisten tai ulkomaisten) perusteella minkä tahansa näiden ehtojen alaisen materiaalin myyntiin, ostoon, toimitukseen, varastointiin, käsittelyyn, käyttöön, kulutukseen tai kuljetukseen liittyen, tulevat Ostajan maksettavaksi ja Ostaja suostuu maksamaan niiden summan Myyjälle pyydettäessä.

EU:n ulkopuolisiin maihin toimitetuissa tilauksissa ilmoitettu hinta ei sisällä myytyjä tuotteita koskevia veroja, lisämaksuja, tuonti- ja vientimaksuja tai tullimaksuja, jotka on maksettava laskun vastaanottamisen jälkeen, olipa niistä päätetty heti tai myöhemmässä vaiheessa. Myyjä lisää verot myyntihintaan, jos Myyjä on lain mukaan velvoitettu keräämään kyseiset verot, ja Ostajan on maksettava verot, paitsi jos Ostaja esittää Myyjälle asianmukaisen todistuksen verovelvollisuudesta vapautuksesta.

TOIMITUS / MENETYKSEN RISKI

Ellei toisin ilmoiteta Myyjän antamassa myyntiasiakirjassa tai kirjallisessa sopimuksessa, jonka Myyjä on allekirjoittanut, toimitus tapahtuu, ja menetyksen riski siirtyy Ostajalle siinä vaiheessa, kun kuljetusyritys on toimittanut tilatut tuotteet Ostajalle toimituspaikkaan. Kuljetus tapahtuu Ostajan yksinomaisella riskillä ja Ostajan kustannuksella. Mahdolliset menetyksiin tai kuljetusvaurioihin liittyvät korvausvaatimukset tulee esittää ainoastaan kuljetusyritykselle.

Edellistä kappaletta mitenkään rajoittamatta tilatut tuotteet toimitetaan DAP-lausekkeen mukaisesti (Incoterms 2010).

PERUUTUS / TILAUKSEN MUUTOSPYYNNÖT

Tilaus on välittömästi Ostajaa sitova, eikä Ostaja voi muokata tai peruuttaa sitä ilman Myyjän kirjallista hyväksyntää.

Edellä mainittu ei kuitenkaan rajoita mitään velvoittavaa Ostajan oikeutta kuluttajana, kuten on määritelty näiden ehtojen artiklassa 1, peruuttaa tilattujen tuotteiden osto maksutta ja kertomatta syytä seitsemän [14] aukiolopäivän kuluessa laskettuna kyseisten tuotteiden toimitusta seuraavasta päivästä, kuitenkaan rajoittamatta tapauksia, joissa tällaista oikeutta voidaan luvallisesti rajoittaa tai jos Myyjä on rajoittanut tätä oikeutta tietyillä tuotteilla tai tuoteryhmillä.

MAKSUEHDOT

Ellei toisin ilmoiteta Myyjän antamassa myyntiasiakirjassa tai kirjallisessa sopimuksessa, jonka Myyjä on allekirjoittanut, ja sovellettavan lain sallimissa rajoissa, kunkin tilauksen maksuehtoina on nettosumma välittömästi euroissa luottokortilla, pankkikortilla, PayPalin kautta, tai Hollannissa Idealin kautta. Jos maksettavasta summasta on jokin osa maksamatta Myyjälle, jäljellä olevalle osuudelle lasketaan koroksi Belgian viitekorko + 3% ja koron lasku aloitetaan eräpäivästä ilman erillistä ilmoitusta. Korkoon lisätään kertakorvaus, joka vastaa 12 % maksettavasta pääomasta.

RIITTÄVÄ VAKUUS / MYYJÄN OIKEUDET

Myyjä voi koska tahansa keskeyttää minkä tahansa tilauksen toteuttamisen tai vaatia takauksia tai muita riittäviä Myyjälle annettavia vakuuksia, jos Myyjä uskoo Ostajan taloudellisen tilanteen tai muun epävarmuustekijän vaativan tällaisia toimia.

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN / ALIHANKKIJA

Ostaja ei saa siirtää mitään tilausta tai siihen liittyvää etuaan toisille ilman Myyjän kirjallista hyväksyntää. Kaikki tällaiset todelliset tai aiotut toimeksiannot ilman Myyjän kirjallista hyväksyntää antavat Myyjälle oikeuden peruuttaa tilaus ilmoittamalla Ostajalle.

AINEETTOMAT OIKEUDET JA VAHINGONKORVAUKSET

Myyjä puolustaa Ostajaa korvausvaatimuksilta, jotka perustuvat väitteisiin, että tilattu tuote loukkaa toisen patenttia tai tekijänoikeutta, ja Myyjä maksaa kustannukset, vahingonkorvaukset ja asianajokulut, jotka on määrätty Ostajan maksettavaksi osana tällaisen vahingonkorvausvaatimuksen ratkaisua; sillä ehdolla että, (i) Ostaja ilmoittaa Myyjälle nopeasti kirjallisesti tällaisesta korvausvaatimuksesta, (ii) Myyjällä on oikeus hallita puolustusta tai korvausvaatimuksen sovittelua, ja (iii) Ostaja tekee kohtuullista yhteistyötä tällaisen Myyjän kustantaman puolustuksen tai sovittelun hyväksi.

Tällaisen korvausvaatimuksen puolustuksessa tai sovittelussa Myyjä voi (i) antaa Ostajalle oikeuden jatkaa kyseessä olevan tuotteen käyttöä, (ii) muokata kyseistä tuotetta niin, että se ei loukkaa toisen oikeuksia, tai (iii) korvata tuotteen vastaavalla toisella tuotteella, joka ei ole kyseisenlaisen korvausvaatimuksen alainen. Jos näiden ehtojen alaisen sopimuksen mukaisesti toimitetun tuotteen käyttö on kielletty, eikä mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ole kohtuullisesti Myyjän toteutettavissa, Myyjä antaa Ostajalle mahdollisuuden palauttaa tuote ja saada hyvitys sen ostohinnasta, josta voidaan vähentää kohtuullinen osuus käytön mukaan.

Myyjä ei ole vastuussa Ostajalle tai sen asiakkaille rikkeisiin perustuvista korvausvaatimuksista, joiden pohjana on (i) tilatun tuotteen käyttö yhdessä muun tuotteen kanssa, joka ei ole Myyjän toimittama, tai (ii) Ostajan suunnitteleman, valmistaman tai muokkaaman tuotteen käyttö.

EDELLÄ MAINITTU EDUSTAA KOKO VELVOITETTA JA MYYJÄN VASTUUTA RIKKOMUSTEN JA NIIHIN LIITTYVIEN KORVAUSVAATIMUSTEN OSALTA.

TIETOSUOJA

Katso yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet.

FUUSIOLAUSEKE / KOKO SOPIMUS / EHTOJEN MUOKKAUS

Nämä ehdot ja myyntidokumentaatio muodostavat Myyjän ja Ostajan välisen sopimuksen kokonaisuudessaan. Jos jotkin myyntiasiakirjojen ehdot ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, Myyjän myyntiasiakirjojen ehdot ovat voimassa. Näihin asiakirjoihin tehdyt muutokset eivät ole voimassa muuten kuin kirjallisina ja sen osapuolen allekirjoittamana, jota muutosten on tarkoitus koskea. Luopumista mistä tahansa ehdoista ei pidetä jatkuvana luopumisena, vaan sen katsotaan tarkoittavan vain kyseistä kohtaa, johon luopuminen on kohdistunut. Jos jokin osa näistä ehdoista katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi toimivaltaisessa tuomioistuimessa, kaikkien muiden ehtojen osien katsotaan edelleen olevan voimassa ja täytäntöön pantavissa siinä määrin kuin ne ovat kohtuullisesti erotettavissa toisistaan. Näiden ehtojen otsikot on tarkoitettu vain viittauksia selventämään, eikä niillä ole tarkoitus olla mitään aineellista merkitystä tämän asiakirjan tulkinnassa.

SOVELLETTAVA LAKI / TUOMIOVALTA / SOVITTELU

Näitä ehtoja, mukana seurannutta Myyjän myyntidokumentaatiota sekä mahdollista niitä koskevaa sopimusta tulkitaan Belgian lakien mukaisesti ilman sen lakien ristiriitaa koskevia periaatteita sekä vuoden 1980 YK:n kansainvälisen kauppalain mukaisesti. Liègessä sijaitsevat tuomioistuimet omaavat yksinomaisen tuomiovallan Myyjän ja Ostajan välisissä riitatapauksissa ja osapuolet hyväksyvät kyseisten tuomioistuinten toimivallan rajoittamatta muiden tuomioistuinten toimivaltaa sallia, hyväksyä, toteuttaa ja/tai varmistaa kyseisen tuomioistuimen päätöksen toimeenpano.

LIITE 1 - PALAUTUSEHDOT

Muiden tulostinmerkkien (esim. Brother, Lexmark, OKI) Xerox-tarvikkeiden palauttaminen

Jos sinulla on kysyttävää muun valmistajan (esim. HP, Brother, Lexmark) laitteeseen tarkoitetusta Xerox-kasetista, soita vastaavaan numeroon, niin asiakaspalvelijamme auttavat sinua mielellään. Asiakaspalvelumme on avoinna ma–pe klo 08.30–17.00.

 • Austria: 017 956 7930
 • Belgium : 070 70 79 82
 • Denmark: 70 222 349
 • Finland: 972 519 592
 • France : 0825 09 36 47
 • Germany : 06950 070 890
 • Ireland : 01 517 15 13
 • Italy: 8 009 28395
 • Luxembourg: 34 2080 8598
 • Netherlands : 0900 0400891
 • Norway: 23 16 28 15
 • Portugal: 707 201 252
 • Spain : 912 70 25 54
 • Sweden: 08 585 36 85 8
 • Switzerland: 0448 009 535
 • UK : 0370 240 0135

Xerox-tarvikkeiden ja Xerox-tulostinten kulutustarvikkeiden palauttaminen

SDSA:n pyrkimyksenä on, että olet täysin tyytyväinen ostoksiisi. Tarkista tilauksesi/kuittisi välittömästi toimituksen saavuttua varmistaaksesi, että olet saanut haluamasi sisällön ja hyvässä kunnossa. Ilmoita Asiakaspalveluun selkeistä vioista tai ilmeisistä ehtojen vastaisuuksista kahden (2) työpäivän (Belgiassa) kuluessa tuotteiden vastaanotosta.

Ilmoita Asiakaspalveluun piilevistä vioista ja piilevistä ehtojen vastaisuuksista kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa niiden havaitsemisesta ja korkeintaan yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa viallisen tuotteen toimituksesta, tai kuuden (6) kuukauden kuluessa, jos tuotteet on toimitettu Saksaan.

Asiakaspalvelu on avoinna klo 08:00–18:00 CET ja sen maksuttomat numerot ovat seuraavat:

 • Alankomaat: 08000221884
 • Belgia: 080030321
 • Espanja: 900963239
 • Irlanti: 1800456015
 • Iso-Britannia: 08001696343
 • Italia: 800785469
 • Itävalta: 0800293262
 • Luxemburg: 80024199
 • Norja: 80012173
 • Portugali: 800834039
 • Ranska: 0800901017
 • Ruotsi: 020794451
 • Saksa: 08001808002
 • Suomi: 0800113259
 • Sveitsi: 0800563369
 • Tanska: 80880270

Palautusperiaatteet:

Asiakas:

Säilyttää kaiken sisällön, alkuperäiset pakkausmateriaalit ja kuljetuslaatikot. Tämä on välttämätöntä korvausvaatimusten esittämiseksi. (JOS NÄIN EI OLE TOIMITTU, KORVAUSVAATIMUS TAI TUOTTEEN HYVITYS TAI KORVAUS TOISELLA VOIDAAN HYLÄTÄ)

Ota yhteyttä Xeroxin Asiakaspalveluun yhteydenottolomakkeella ja kuvaile viallinen tuote tai tuotteet, tai ehtojen vastaisuus. Ilmoita myös tilausnumero tai laskun numero.

 

 • Asiakaspalvelu:
  • Toimittaa asiakkaalle ohjekirjeen, johon sisältyy palautuksen vahvistusnumero (Return Merchandise Authorization, RMA), jonka avulla palautusprosessi voidaan aloittaa.
  • Tai siirtää tapauksen Xeroxin tekniselle tuelle, jolta pyydetään teknisiä neuvoja.
 • Palautusten yhteydessä asiakkaan on palautettava tuote (tuotteet) alkuperäispakkauksessa yhdessä RMA-lomakkeen kanssa Asiakaspalvelun antamaan osoitteeseen.
 • Hyvitykseen voi sisältyä tilauksen summa sekä lähetyskulut.
 • Tuotteen nouto järjestetään ja maksetaan Saksassa, jos ostohinta on vähintään neljäkymmentä (40) euroa tai jos palautus johtuu Myyjän virheestä.

Tarvittaessa SDSA voi toimittaa tilauksen asiakkaalle uudelleen (kaikkien tuotteiden saatavuudesta riippuen).