Personlig integritet

Sekretesspolicy

XEROX-butiken drivs av Supplies Distributors SA, rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, Belgien (momsregistreringsnummer: BE 0475.286.142) (fortsättningsvis ”SDSA”) under eget namn, i egenskap av affärspartner till XEROX (”XEROX”).

SDSA och XEROX värnar om din sekretess och vill därför ge dig insyn i hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter (”personuppgifter”, se definition nedan). I den här sekretesspolicyn beskriver vi hur personuppgifter som samlas in via den här webbplatsen (”webbplatsen”) hanteras. Sekretesspolicyn täcker inte insamlingen, användningen eller utlämningen av information från tredje parter, på andra webbplatser eller offline. Vi kan komma att ändra den här sekretesspolicyn och publicerar i så fall en ny på webbplatsen. Datumet vid ”SENAST UPPDATERAD” längst ned på sidan anger när den här sekretesspolicyn senast modifierades. Eventuella ändringar i sekretesspolicyn börjar gälla så fort den uppdaterade sekretesspolicyn publiceras på webbplatsen. Viktiga ändringar i sekretesspolicyn, som medför sämre skydd av personuppgifter som du redan har lämnat till oss, börjar dock gälla först efter ditt uttryckliga medgivande.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter, eller personlig information, är information som identifierar en individ och som vi samlar in när du använder webbplatsen, t.ex. ditt namn, din postadress (inklusive fakturerings- och leveransadresser), telefonnummer, faxnummer, e-postadress, kredit- och betalkortsuppgifter.

Innan du lämnar ut någon annans personuppgifter till oss måste du försäkra dig om att du har rätt att göra det.

SÅ HÄR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER

SDSA och XEROX använder huvudsakligen dina personuppgifter för ändamål med anknytning till vår affärs- och avtalsrelation. Vi kan använda dina personuppgifter för att:

 • betjäna dig, t.ex. för att besvara en fråga om våra produkter, hjälpa dig att hitta en butik nära dig, genomföra din beställning, behandla din betalning eller för att ge kundsupport. skicka viktig information till dig om webbplatsen, ändringar av våra bestämmelser, villkor och policy och/eller annan administrativ information.
 • informera dig om produkter, program, tjänster och kampanjer som vi tror kan intressera dig (förutsatt att du har gett ditt tillstånd till detta).
 • ge dig möjlighet att skicka e-post till andra med vår ”skicka till en vän”-funktion.
 • ge dig möjlighet att delta i lotterier, tävlingar eller liknande kampanjer samt för att administrera sådana aktiviteter. (Vissa av dessa aktiviteter har ytterligare bestämmelser, och eventuellt även ytterligare information om hur vi använder och lämnar ut dina personuppgifter.)
 • anpassa innehåll åt dig på vår webbplats samt för att visa anpassade erbjudanden.
 • underlätta våra interna affärsprocesser, t.ex. för att utföra dataanalys, göra granskningar, utveckla nya produkter, förbättra vår webbplats, förbättra våra tjänster, identifiera användningstrender och avgöra hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är.
 • förhindra eller upptäcka missbruk eller bedrägeri.

SÅ HÄR BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER AV EN TREDJE PART

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till en tredje part för följande ändamål:

 • till tredjepartsleverantörer som anlitats för att hjälpa SDSA eller XEROX med webbtjänster, dataanalys, IT-tjänster, e-postleveranstjänster, undersökningar och enkäter, appar och inlägg i sociala media, betalnings- och kreditkortsbearbetning, beställningar och order samt andra liknande tjänster.
 • med ditt tillstånd – till tredje parter så att de kan kontakta dig rörande produkter, program, tjänster, information och kampanjer som de tror att du kan vara intresserad av.
 • för att identifiera dig för andra som du skickar meddelanden till via webbplatsen.
 • till tredjepartssponsorer som ansvarar för lotterier, tävlingar och liknande kampanjer, om du deltar i sådana och därmed accepterar relevanta villkor och bestämmelser.
 • från dig i tjänster där du kan publicera information och material (till exempel anslagstavlor, chattfunktioner, ”profilsidor” och bloggar, community-webbplatser där du kan ”dela dina åsikter” och recensera produkter samt andra liknande tjänster). Observera att information som du publicerar eller lämnar ut via dessa tjänster (till exempel personuppgifter som finns i foton, inlägg, kommentarer och video som du skickar) blir offentlig information, och kan vara synlig för besökare på webbplatsen och för allmänheten.
 • i händelse av omstrukturering, sammanslagning, försäljning, joint venture, affärsuppdrag, förflyttning eller annan omdisponering av hela eller en del av vår verksamhet, våra tillgångar eller vårt lager (inklusive, utan begränsning, i anslutning till konkurs eller liknande förfarande). I dessa fall ska sekretesspolicyn fortsätta att gälla.
 • endast i den utsträckning som tillåts (a) enligt gällande lagstiftning, inklusive lagar som ger oss möjlighet att; (b) fullgöra rättsliga skyldigheter; (c) tillmötesgå begäran från offentliga myndigheter, även utanför bosättningslandet; (d) tillse att våra villkor och bestämmelser efterlevs; (e) skydda vår verksamhet; (f) skydda våra, dina eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom; samt (g) söka skadestånd eller begränsa skador som vi kan åsamkas.

I övriga fall, och i den utsträckning ditt medgivande krävs, kommer vi att informera dig innan vi lämnar ut dina personuppgifter till en tredje part. I detta fall ges du möjlighet att godkänna utlämningen av dina uppgifter.

När vi lämnar ut personuppgifter till en tredje part, i enlighet med ovanstående, till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) garanterar vi att denna sekretesspolicy och tillämpliga dataskyddslagar efterlevs.

DATAKONTROLLANT

XEROX agerar datakontrollant i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd av personuppgifter, och SDSA och dess moderbolag PFSWEB, Inc. agerar databehandlare. Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av SDSA, men kan även överlämnas till och bearbetas av organisationsenheter inom XEROX-gruppen belägna i Europeiska unionen med avsikten att behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy. XEROX-gruppen definieras nedan. I den händelse personuppgifter överlämnas och behandlas av en organisationsenhet inom XEROX-gruppen, betraktas denna enhet även som databehandlare. Referenser i detta dokument till XEROX i rollen som datakontrollant kan därför även gälla relevant XEROX-enhet.

PFSWEB, Inc. (SDSA:s moderbolag) är registrerat i USA och lyder under ramverket Safe Harbour, framtaget av USA:s handelsdepartement och Europeiska unionen. PFSWEB, Inc. har intygat att man följer sekretessprinciperna i Safe Harbour som USA och EU har enats om. Mer information om Safe Harbour och vårt intyg finns på USA:s handelsdepartements webbplats om Safe Harbour: http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018365.asp. Om du vill kontakta SDSA direkt med anledning av Safe Harbour-ramverket är du välkommen att göra det via e-post .

ÖVRIG INFORMATION

Vi och våra tredjepartsleverantörer kan samla in annan information från dig, till exempel din IP-adress, MAC-adress, datortyp, skärmupplösning, operativsystemversion och webbläsare, samt information som samlas in via användningen av cookies, pixeltaggar, web beacons och andra liknande tekniker, i syfte att tillhandahålla mer personligt anpassad information samt för att underlätta din användning av webbplatsen. Vi och våra tredjepartsleverantörer kan också samla in annan information, i synnerhet demografiska data, till exempel din stad eller region, samt kompletterande personuppgifter på sådant sätt att slutprodukten inte identifierar dig eller någon annan användare av webbplatsen personligen, till exempel genom att använda personuppgifter för att beräkna hur många procent av våra användare som har ett visst riktnummer.

TREDJEPARTSWEBBPLATSER

Denna sekretesspolicy täcker inte, och vi frånsäger oss allt ansvar för, tredje parters sekretesspolicy, informationsrutiner eller andra förfaranden, såvida vi inte lämnar vidare dina personuppgifter till dem. Förekomsten av en länk på vår webbplats ska inte betraktas som vårt eller våra dotterbolags samtycke till innehållet på den länkade webbplatsen.

I vissa fall kan vi tillåta betalning via betaltjänster från en tredje part. Om du vill betala via en sådan betaltjänst omdirigeras du till en webbsida som betaltjänsten ansvarar för, inte vi. Användningen av information som du uppger via en betaltjänst regleras av sekretesspolicyn för betaltjänsten, inte av denna sekretesspolicy. Vi har ingen kontroll över, och frånsäger oss allt ansvar för, hur betaltjänsten använder information som samlas in via tjänstens sidor.

Om du betalar med ett betalkort som utfärdats av en bank i ett land utanför Europeiska unionen, kan din betalningsinformation även skickas till det landet för bearbetning av din betalning. Genom att uppge dina betalkortsuppgifter ger du ditt uttryckliga samtycke till att din betalningsinformation kan skickas till ett sådant land utanför EU.

SÄKERHET

Vi vidtar rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter som står under vår kontroll. Dessvärre går det inte att garantera att dataöverföringar över Internet eller datalagringssystem är 100 % säkra.

VALMÖJLIGHETER OCH ÅTKOMST

Du kan när du vill välja att tacka nej till vidare elektronisk kommunikation från SDSA och XEROX och/eller välja att inte längre låta SDSA och XEROX dela dina personuppgifter med tredje parter för marknadsföringsändamål genom att fylla i det här formuläret. Om du vill få åtkomst till, ändra, uppdatera, dölja, radera eller på annat sätt begränsa vår användning av personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, kan du kontakta oss via detta formuläret, eller genom att skicka ett e-postmeddelande med ordet ”Remove” på ämnesraden till contact.us@xerox.com

När det gäller cookies har de flesta webbläsare hjälpavsnitt med information om hur du förhindrar att webbläsaren accepterar nya cookies, hur du konfigurerar webbläsaren så att du får ett meddelande när en ny cookie tas emot och hur du inaktiverar cookies helt och hållet. Du kan inaktivera eller ta bort liknande funktioner, till exempel flash-cookies som används av webbläsartillägg, genom att ändra inställningarna i webbläsartillägget eller via webbplatsen för webbläsartilläggets tillverkare. Eftersom många viktiga funktioner på vår webbplats kräver cookies, rekommenderar vi dock att dessa funktioner är aktiverade. Annars kommer vissa funktioner att vara inaktiverade när du handlar på vår webbplats.

ARKIVERINGSPERIOD

Vi sparar dina personuppgifter så lång tid som krävs för att fullgöra våra åtaganden enligt denna sekretesspolicy, eller längre i de fall detta är nödvändigt.

KÄNSLIG INFORMATION

Skicka inte, och uppge inte, känsliga personuppgifter (t.ex. personnummer, information om etnisk tillhörighet, politisk eller religiös övertygelse, hälso- och sjukvårdsuppgifter, kriminell bakgrund eller facklig tillhörighet) på eller genom webbplatsen.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor om denna sekretesspolicy är du välkommen att kontakta oss.