Fri frakt på alla beställningar över 1800 SEK exkl. Moms

Dessa försäljningsvillkor gäller anbud, accepter och/eller avtal som upprättats och/eller ingåtts av en fysisk eller juridisk person (fortsättningsvis ”köparen”) som, för kommersiellt eller privat bruk, i sitt eget namn och för egen räkning, eller i någon annan fysisk eller juridisk persons namn eller i dennes ställe, använder webbplatsen som avses, i synnerhet domänen www.store.xerox.eu (fortsättningsvis ”webbplatsen”) eller kundcenter (fortsättningsvis “kundcenter”) som drivs av Supplies Distributors SA (SDSA), med kontor på rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrerat i Lièges handelsregister under nummer 208.795, med momsregistreringsnummer BE475.286.142, XeroxStore_EN@pfsweb.com (fortsättningsvis ”säljaren”).

INGÅENDE AV AVTAL

Dessa villkor och bestämmelser ska gälla alla anbud, accepter och/eller avtal med avseende på försäljning mellan säljaren och köparen som upprättats och/eller ingåtts via webbplatsen eller kundcenter. Anbud eller accepter kan framställas muntligen, personligen, per telefon eller via skrift, via vanlig postförsändelse, personlig överlämning, budfirma, fax eller e-post. Ytterligare villkor eller villkor som strider mot dessa villkor och bestämmelser i ett anbud eller en accept av köparen eller som oavsett på vilken väg kommuniceras till säljaren ska uttryckligen förbises och ska inte betraktas som godtagna av säljaren såvida inte säljarens samtycke därav finns i skrift samt specifikt refererar till varje sådant ytterligare eller oförenligt villkor. Såvida inget annat anges betraktas alla avtal som regleras av dessa villkor och bestämmelser som ingångna i landet där säljarens huvudsakliga verksamhet är belägen, d.v.s. Belgien.

Undantaget artikel 9, andra stycket, vad beträffar konsumenter (d.v.s. en fysisk eller juridisk person som köper produkter eller använder tjänster av säljaren uteslutande för privata ändamål), och såvida inget annat uttryckligen angetts av säljaren, ska inga utfästelser avseende en produkt och/eller tjänst betraktas som ett rättsligt förpliktande avtal och alla avtal rörande försäljning ska endast anses ingångna mellan säljaren och köparen efter utfärdandet av relevant fraktsedel av säljaren.

Parterna är överens om att varje delleverans ger upphov till ett separat avtal som regleras av dessa villkor och bestämmelser, men att säljaren har rätt att tillfälligt och/eller permanent häva avtal, utöva sin rätt till äganderättsförbehåll eller avräkna fordran, och så även med hänsyn till andra avtal med köparen.

LEVERANS/FORCE MAJEURE

Alla frakt- och leveransdatum ges i informativt syfte och är inte bindande. Säljaren kan inte hållas ansvarig för förbud, brist, avbrott eller försening i tillverkningen eller leveransen som kan hänföras till sabotage, brand, översvämning, explosion, arbetstvist, strejk, avbrott i arbetet, uppror, folkresning, krig, ingripande av, eller företräde som beviljats, direkt eller indirekt, på anmodan av eller till förmån för regeringsorgan eller offentlig myndighet, brist på råmaterial eller tillgång, naturkatastrof, otillräcklig kapacitet eller annat som ligger utanför säljarens kontroll. I händelse av sådant förbud, avbrott, brist eller försening kan säljaren, efter eget gottfinnande, förlänga leveranstiden eller annullera hela eller delar av ordern. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SÄLJAREN HÅLLAS ANSVARIG FÖR SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVEN INKOMST, UTEBLIVEN BESPARING, UTEBLIVNA AFFÄRER, KUNDBORTFALL, DATAFÖRLUST, ANSPRÅK FRÅN TREDJE PART ELLER ARBETSKRAFTSANSPRÅK SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV LEVERANSPROBLEM ELLER LEVERANSFÖRSENINGAR.

Säljaren har rätt att fortskrida med delleveranser. Köparen ansvarar för att leveransadressen stämmer samt för upphämtning av levererade varor.

EFTERLEVNAD AV LAGAR/EXPORTKONTROLL

Det är säljarens avsikt att följa alla tillämpliga lagar eller bestämmelser med avseende på säljarens åtaganden enligt varje avtal. Om säljaren brister i sina åtaganden ska detta emellertid inte befria köparen från dennes skyldigheter. Försäljningen, vidareförsäljningen eller annan disponering av beställda varor lyder under exportlagarna och exportbestämmelserna i Belgien och kan vara underställd export- och/eller importlagstiftning i andra länder. Säljaren har rätt att annullera eller skjuta upp leveransen av en order när som helst eller att modifiera dess villkor, utan påföljd eller betalningsansvar av något slag, då detta krävs med anledning av export- eller importlicens eller relevant tillstånd som säljaren rimligen bedömer nödvändigt. Köparen förbinder sig att följa alla sådana lagar, bestämmelser och förordningar och intygar att man varken direkt eller indirekt avser exportera material till något land till vilket sådan export eller försändelse är begränsad eller förbjuden. Köparen är införstådd med att det åvilar denne att införskaffa nödvändig export-, vidareexport- eller importlicens.

GARANTI/ANSPRÅK/ANSVARSFRISKRIVNING

Säljaren lämnar en garanti för varor som införskaffats under de avtal som omfattas av dessa villkor och bestämmelser i enlighet med tillämplig garantiinformation som medföljer relevant artikel eller som publicerats av tillverkaren på dennes webbplats.

I den utsträckning föregående stycke inte bedöms tillfredsställande enligt tillämplig lagstiftning, ska följande garantivillkor gälla för beställda varor.

Köparen har endast rätt att åberopa synliga defekter och/eller avvikelser om sådana meddelas säljaren inom två (2) arbetsdagar (i Belgien) efter leveransen av de beställda varorna. Köparen ska upplysa säljaren om dolda defekter eller dolda avvikelser inom trettio (30) dagar från skadans upptäckt och senast nittio (90) dagar efter leveransen av den skadade varan. Inga anspråk tillåts från annan part än köparen. Anspråk om överträdelser mot denna uttryckliga garanti som inte åberopas inom häri angivna tidsramar ska bedömas ogiltiga. Såvida säljaren inte skriftligen har samtyckt till annat ska köparen lägga varan i fråga åt sidan och skydda och förvara den utan ytterligare manövrering tills säljaren har haft möjlighet att inspektera den och rekommendera ett korrekt handhavande. Under inga omständigheter ska varan returneras, modifieras eller kasseras av köparen utan säljarens skriftliga tillstånd.

Säljaren ska, som köparens enda och exklusiva gottgörelse och efter säljarens gottfinnande, ersätta eller, utan ersättning, erbjuda tillgodohavande för varor sålda till köparen som, om de har valts ut, förvarats, hanterats och använts korrekt av köparen ska bekräfta varans defekta tillstånd i enlighet med föregående stycke. Säljarens material ska endast bedömas defekt i den utsträckning som det avsevärt avviker från de kemiska, fysiska och mekaniska aspekterna i tillverkarens specifikationer (publicerade av relevant tillverkare eller härledda från den sålda varans beskaffenhet) och säljarens normala tillverkningsspecifika och kommersiella toleranser, avvikelser och rutiner.

Prover från säljaren är endast avsedda att bedöma lämpligheten av sådant material eller sådana tjänster för potentiell användning och är som sådana inte avsedda att tjäna som garantier av något slag, varken uttryckligen eller underförstått.

Köparen har ensamt ansvar för urvalet och specifikationerna av varorna eller tjänsterna som denne bedömer lämpliga för slutanvändningen av sådana varor eller tjänster, även om köparen har upplyst säljaren om hur varorna eller tjänsterna är tänkta att användas. Köparen bekräftar att man på egen hand har avgjort att det material som köpts eller behandlats i anslutning till detta avtal förväntas uppfylla kraven för dess avsedda användning.

SÄLJAREN SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIG AV KÖPAREN ELLER ANNAN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON, OCH KÖPAREN BEFRIAR HÄRMED SÄLJAREN FRÅN ALLT ANSVAR RÖRANDE OAKTSAMHET AV SÄLJAREN I ANSLUTNING TILL AKTIVITET SOM INVOLVERAR SÄLJAREN MED AVSEENDE PÅ DE VAROR ELLER TJÄNSTER SOM SÅLTS UNDER DETTA AVTAL OCH FRÅN ALLT ANSVAR SOM ÅLÄGGS TILLVERKARE ELLER SÄLJARE AV VAROR ELLER TJÄNSTER PÅ GRUNDVAL AV PRINCIPER OM PRODUKTANSVAR ELLER LIKNANDE RÄTTSLIG PRINCIP. SÄLJAREN SKA INTE, OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, LEVERANSFÖRSENING, AVTALSBROTT, GARANTIBROTT, OAKTSAMHET, ÅTALBAR HANDLING, STRIKT ANSVAR ELLER ANVÄNDNING AV MATERIAL SOM SÅLTS ELLER BEHANDLATS AV SÄLJAREN, HÅLLAS ANSVARIG GENTEMOT KÖPAREN ELLER ANNAN PART FÖR SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVEN INKOMST, UTEBLIVEN BESPARING, UTEBLIVNA AFFÄRER, KUNDBORTFALL, DATAFÖRLUST, TREDJE PARTS ANSPRÅK ELLER ARBETSKRAFTSANSPRÅK. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING SÅ TILLÅTER SKA SÄLJARENS SKADESTÅNDSSKYLDIGHET MED ANLEDNING AV SKADAT MATERIAL SOM SÅLTS TILL KÖPAREN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET PRIS SOM KÖPAREN HAR ERLAGT FÖR VARAN.

MED UNDANTAG AV VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER, OCH OAKTAT MOTSTRIDIGHETER I DENNA ELLER ANNAN BESTÄMMELSE, ERSÄTTER DE GARANTIER SOM UTTRYCKS HÄRI ALLA ANDRA GARANTIER, BÅDE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA. SÄLJAREN FRÅNSÄGER SIG SÄRSKILT EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, FÖR DOLD/LATENT SKADA ELLER ANNAT. INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, SOM GJORTS AV NÅGON AV SÄLJARENS SÄLJREPRESENTANTER ELLER ANDRA OMBUD ELLER REPRESENTANTER, SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER SKA VARA BINDANDE FÖR SÄLJAREN.

Returer måste göras i enlighet med returpolicyn som finns bifogad till dessa villkor och bestämmelser och som utgör en viktig del härav. Returer som görs på annat sätt betraktas som ogiltiga och omfattas inte av några av de garantier som lämnas av säljaren.

PRISER OCH FRAKT

Offererade priser, tilläggsavgifter (inklusive tillämplig mervärdesskatt) och frakt- eller transportpriser kan komma att ändras utan föregående meddelande för att återspegla säljarens priser, avgifter och skatter vid leverans- eller faktureringsdatumet. Såvida inget annat överenskommits ska fraktpriset beräknas från det ursprungliga tillverknings- eller bearbetningsstället.

ÄGANDERÄTT/SÄKERHET

Underlåtenhet av köparen att (a) fullgöra betalning i enlighet med dessa villkor; (b) på begäran lämna korrekta leveransinstruktioner; (c) acceptera leverans på fastställda tider; eller (d) följa villkoren och bestämmelserna i alla avtal mellan köparen och säljaren ger säljaren rätt att, efter eget gottfinnande och utöver annan vederbörlig gottgörelse, avräkna icke levererade kvantiteter av material från den totala mängden material som ska tillhandahållas, såväl under detta som annat avtal mellan köparen och säljaren. Säljaren ska äga och inneha alla rättigheter till materialet tills denne erhåller betalning för materialet av köparen. I den utsträckning tillämplig lagstiftning så tillåter ska köparen bevilja en säkerhet (som ska utgöra en säkerhet för köpesumman) till säljaren för alla varor och material som levereras till köparen av säljaren eller för vilka säljaren erbjuder tjänster åt köparen, i syfte att säkra betalningen av köparen för alla sådana varor, material eller tjänster. I den händelse köparen underlåter att fullgöra betalning av skuld, åtagande eller skadestånd, nu eller i framtiden, eller i den händelse säljaren har en fordran på köparen, ska säljaren besitta alla rättigheter, och ha rätt till alla former av gottgörelse som står till buds för en obetald, säkrad fordringsägare enligt gällande lag eller skälighetsprincipen. Köparen samtycker till, och säljaren har rätt att, i den utsträckning som gällande lagstiftning så tillåter, verkställa och arkivera nödvändiga dokument, inklusive säkerhetsöverenskommelser eller ekonomiska rapporter, i syfte att styrka och komplettera den säkerhet som beviljas i detta stycke.

SKATTER

Alla avgifter och skatter, inklusive mervärdesskatt om tillämpligt, som säljaren är skyldig att betala eller driva in, i enlighet med befintliga eller framtida lagar eller bestämmelser (nationella eller utländska), till följd av eller i anslutning till försäljning, köp, leverans, förvaring, bearbetning, användning, nyttjande eller transport av material som beskrivs häri, ska bekostas av köparen och köparen förbinder sig att erlägga motsvarande belopp till säljaren på anmodan av denne.

Angivna priser för order med leverans utanför EU är exklusive befintliga eller framtida skatter, mervärdesskatt, tilläggsavgifter, import- och exportavgifter och tullkostnader, som betalas mot faktura för de produkter som försäljningstransaktionen avser. Säljaren lägger på mervärdesskatt på försäljningspriset då detta föreskrivs i gällande lagstiftning. Denna ska betalas av köparen såvida inte köparen kan uppvisa vederbörligt dokument som styrker dennes rätt till momsbefrielse.

LEVERANS/RISK FÖR FÖRLUST AV VAROR

Såvida inget annat uttryckligen anges i ett av säljaren framtaget försäljningsdokument eller i en skriftlig överenskommelse undertecknad av säljaren, ska leveransen anses verkställd, och risken för förlust övergå till köparen, i anslutning till leveransen av de beställda varorna till en transportör på leveransstället. Köparen ska ensam stå för alla risker och kostnader i anslutning till transporten, och alla anspråk gällande förlust eller skada under godstransporten ska riktas mot transportören.

Utan begränsning av föregående stycke ska beställda varor levereras på namngiven destination, DAP (i enlighet med 2010 Incoterms).

ANNULLERING/BEGÄRAN OM ORDERMODIFIKATION

En order är direkt bindande för köparen och kan inte modifieras eller annulleras av köparen utan säljarens skriftliga tillstånd.

Detta utan inskränkning av lagstadgade rättigheter som tillkommer köparen, i egenskap av konsument så som begreppet definieras i artikel 1 i dessa bestämmelser och villkor, som ger denne rätt att häva köp av beställda varor, utan kostnad och utan att uppge anledning därav, inom sju (14) dagar räknat från påföljande dag efter leveransen av varorna, men undantaget de fall då sådan rättighet rimligen kan begränsas eller undantas av säljaren för särskilda produkter eller produktkategorier.

BETALNINGSVILLKOR

Såvida inget annat uttryckligen anges i ett av säljaren framtaget dokument eller i en skriftlig överenskommelse undertecknad av säljaren, och i den utsträckning tillämplig lagstiftning så tillåter, ska betalningsvillkoren för varje order utan förbehåll utgöra nettobelopp i euro att erläggas med kreditkort, debetkort, via PayPal eller i Nederländerna, företrädesvis. För sådana av köparen obetalda belopp utgår ränta enligt i Belgien lagstadgad nivå med en ökning på 3 % räknat från förfallodatumet och utan föregående meddelande samt vidare skadestånd i form av schablonbelopp motsvarande 12 % av huvudskulden.

LÄMPLIG FÖRSÄKRING/SÄLJARENS RÄTTIGHETER

Säljaren kan när som helst upphöra att fullgöra sina prestationer i anslutning till en order eller kräva säkerhet eller annan relevant försäkran eller garanti då säljaren anser att köparens ekonomiska ställning eller annan grund till ovisshet rättfärdigar sådan handling.

ÖVERLÅTELSE/UNDERLEVERANTÖRER

Köparen har inte rätt att överlåta order eller andel däri utan säljarens skriftliga medgivande. Sådan handling eller försök till sådan handling utan säljarens skriftliga tillstånd ska ge säljaren rätt att häva sådan order efter vederbörligt meddelande till köparen.

IMMATERIELL EGENDOM OCH SKADESTÅND

Säljaren ska hålla köparen skadeslös med avseende på anklagelser som gör gällande att en beställd vara gör intrång i annans patent eller upphovsrätt, och säljaren förbinder sig att betala sådana kostnader, skadestånd och advokatarvoden som riktas mot köparen och som kan härledas till sådant anspråk, eller att betala för den del i en uppgörelse som kan härledas till sådant anspråk, under förutsättning att (i) köparen omedelbart och skriftligen upplyser säljaren om sådant anspråk, (ii) säljaren har rätt att sköta försvaret och uppgörelser i anslutning till anspråket, samt att (iii) köparen samarbetar i rimlig grad i sådant försvar eller sådan uppgörelse på säljarens bekostnad.

I försvar eller i uppgörelse kring sådant anspråk kan säljaren (i) åt köparen erhålla rätt att fortsätta att använda varan i fråga, (ii) modifiera sådan vara så att den inte gör intrång i annans upphovsrätt eller (iii) byta ut den mot en likvärdig produkt som inte är föremål för sådant anspråk. Om användningen av en vara som lyder under ett avtal som omfattas av dessa villkor och bestämmelser är tillrådig och inget av de föregående alternativen rimligen är genomförbart för säljaren, ges köparen möjlighet att returnera varan mot återbetalning av betald köpesumma, med rimligt avdrag för användning.

Säljaren har ingen skyldighet gentemot köparen eller någon annan kund vad gäller anspråk om intrång i annans upphovsrätt i anslutning till (i) användningen av en beställd vara i kombination med en produkt som inte tillhandahålls av säljaren eller (ii) användningen av en produkt som utformats, tillverkats eller modifierats enligt köparens anvisningar.

FÖREGÅENDE STYCKEN UTGÖR SÄLJARENS ENDA SKYLDIGHET OCH ANSVAR MED AVSEENDE PÅ INTRÅNG OCH RELATERADE ANSPRÅK.

DATASKYDD

Se vår sekretesspolicy.

SAMMANSLAGNING/HELA AVTALET/ÄNDRING AV VILLKOR

Dessa villkor, bestämmelser och försäljningsdokument utgör hela avtalet mellan säljaren och köparen. I den händelse villkor i försäljningsdokumenten strider mot dessa villkor och bestämmelser, ska villkoren i säljarens försäljningsdokument ha företräde. Ingen ändring härav ska äga laga kraft om den inte är i skriftlig form och har undertecknats av den part som anses bunden därav. Avstående från genomdrivande av villkor eller bestämmelser häri ska inte på något sätt tolkas som avstående från sådan rätt i framtiden. Om någon del av dessa villkor och bestämmelser befinns ogenomdrivbar av behörig domstol eller kompetent jurisdiktion, ska alla andra delar förbli opåverkade och fortsätta att gälla i största möjliga utsträckning. Rubrikerna i dessa villkor och bestämmelser är endast informativa och ska inte påverka tolkningen av detta dokument.

SKILJEDOM/JURISDIKTION/FÖRLIKNING

Dessa villkor och bestämmelser, tillhörande försäljningsdokumentation från säljaren och alla avtal därtill, ska lyda under och tolkas i enlighet med lagarna i Belgien utan tillämpning av lagvalsregler och av 1980 års FN-konvention beträffande internationell försäljning av varor. Domstolarna i Liège ska ha exklusiv jurisdiktion över tvister mellan säljaren och köparen och båda parter samtycker härmed till sådana domstolars exklusiva jurisdiktion, utan begränsning för annan domstols jurisdiktion att anta, auktorisera, genomdriva och/eller säkerställa ett effektivt verkställande av domstolsbeslut.

SCHEMA 1 – RETURPOLICY

Retur av Xerox förbrukningsvaror till övriga skrivarmärken (bland andra Brother, Lexmark, OKI, m.fl.)

Ring och tala med en representant som gärna hjälper dig om du har frågor om Xerox-kassetter till andra skrivare (t.ex. HP, Brother, Lexmark, m.fl.). Telefontjänsten är öppen måndag till fredag 08.30 till 17.00.

 • Austria: 017 956 7930
 • Belgium : 070 70 79 82
 • Denmark: 70 222 349
 • Finland: 972 519 592
 • France : 0825 09 36 47
 • Germany : 06950 070 890
 • Ireland : 01 517 15 13
 • Italy: 8 009 28395
 • Luxembourg: 34 2080 8598
 • Netherlands : 0900 0400891
 • Norway: 23 16 28 15
 • Portugal: 707 201 252
 • Spain : 912 70 25 54
 • Sweden: 08 585 36 85 8
 • Switzerland: 0448 009 535
 • UK : 0370 240 0135

Retur av tillbehör och förbrukningsvaror till Xerox-skrivare

SDSA är måna om att du ska bli helt nöjd med ditt/dina köp. Gå igenom din order/kvittot så fort du får varorna och kontrollera att innehållet stämmer och är i gott skick. Informera vår kundtjänst vid uppenbara defekter eller avvikelser inom två (2) arbetsdagar (i Belgien) från leveransdagen.

Informera även vår kundtjänst om dolda defekter eller dolda avvikelser inom trettio (30) dagar från dess upptäckt och senast nittio (90) dagar från leveransen av den skadade varan, eller sex (6) månader för produkter som levereras i Tyskland.

Vårt kundcenter är öppet mellan 08:00 och 18:00 och kan nås på följande avgiftsfria nummer:

 • Österrike: 0800293262
 • Belgien: 080030321
 • Danmark: 80880270
 • Finland: 0800113259
 • Frankrike: 0800901017
 • Irland: 1800456015
 • Italien: 800785469
 • Luxemburg: 80024199
 • Nederländerna: 08000221884
 • Norge: 80012173
 • Portugal: 800834039
 • Schweiz: 0800563369
 • Spanien: 900963239
 • Storbritannien: 08001696343
 • Sverige: 020794451
 • Tyskland: 08001808002

Returförfarande:

Kunden ska:

Spara allt innehåll, förpackningsmaterial och fraktkartonger. Detta är ett krav för att inkomma med en returanmälan. (UNDERLÅTENHET ATT GÖRA DET KAN INNEBÄRA ATT ANSPRÅKET, ÅTERBETALNINGEN ELLER PRODUKTBYTET AVFÄRDAS)

Kontakta Xerox kundcenter via kontaktformuläret. Beskriv de defekta varorna eller avvikelsen och ange order- eller fakturanumret.

 

 • Vår kundtjänst kommer att:
  • Skicka ett brev med instruktioner till kunden. Brevet innehåller ett auktoriseringsnummer för produktreturer som krävs för att initiera returprocessen.
  • Du kan också skicka anmälan till Xerox tekniska support om du vill ha teknisk hjälp.
 • Vid returer ska kunden returnera produkterna i originalförpackningen tillsammans med remsan med auktoriseringsnumret till den adress som uppgetts av kundtjänsten.
 • Återbetalningar kan inkludera orderbelopp och frakt.
 • Upphämtningen organiseras och betalas i Tyskland om köpesumman uppgår till minst fyrtio (40) euro eller om returen beror på ett fel av säljaren.

Om nödvändigt levererar SDSA om ordern till kunden (beroende på varans tillgänglighet).

Registrera dig och spara
Registrera dig för att få uppdateringar om Xerox-produkter och erbjudanden