Gratis levering van alle orders boven 175 € excl. BTW

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen, aanvaardingen of verkoopovereenkomsten die on-line gedaan of gesloten worden door een natuurlijke of rechtspersoon (hierna de “Koper”) die zich, al dan niet voor beroepsdoeleinden, in eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon toegang verschaft tot de hieronder vermelde website, m.n. de www.store.xerox.eu domain (hierna de “Web Site”) of het call center beheerd door de Verkoper (hierna het “Call Center”) Supplies Distributors SA , waarvan de hoofdkantoren gevestigd zijn rue Louis Blériot 5, te 4460 Grâce-Hollogne, ingeschreven in het Handelsregister te Luik onder het nummer 208.795, met BTW-nummer BE 475.286.142, XeroxStore_NL@pfsweb.com hierna de“Verkoper”).

AANVAARDING / TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanvaardingen of verkoopsovereenkomsten gedaan of gesloten tussen de Verkoper en de Koper door middel van de Web Site of het Call Center. Aanbiedingen of aanvaardingen kunnen mondeling, persoonlijk, telefonisch, schriftelijk, per post, door handafgifte, via express koerier, per fax of per e-mail worden meegedeeld. Wijzigingen van, en aanvullingen op, onderhavige algemene voorwaarden vervat in een aanbod of aanvaarding door de Koper of op enigerlei andere wijze aan de Verkoper meegedeeld worden uitdrukkelijk geprotesteerd en zullen niet geacht aanvaard te zijn door de Verkoper tenzij de aanvaarding door de Verkoper van desbetreffende bepaling schriftelijk geschiedt en uitdrukkelijk verwijst naar iedere zulke wijzigende of aanvullende bepaling. Tenzij anders overeengekomen, zullen alle overeenkomsten onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden geacht gevormd te zijn in het land van de voornaamste inrichting van de Verkoper, met name België.

Onverminderd de tweede paragraaf van artikel 9, zal, in zoverre het consumenten (d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon die goederen van de Koper aankoopt of diens diensten uitsluitend gebruikt voor niet-beroepsdoeleinden) betreft, geen enkele voorstelling van een goed en/of dienst geacht worden een aanbod uit te maken en zal een verkoopsovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper enkel geacht worden tot stand te zijn gekomen vanaf de uitgifte door de Verkoper van de desbetreffende verzendingsstrook.

Partijen komen overeen dat elke afzonderlijke levering aanleiding zal geven tot een afzonderlijke overeenkomst, onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met dien verstande echter dat de Verkoper gerechtigd is om elke overeenkomst op te schorten en/of te annuleren, om zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen of om elke verschuldigde som te compenseren door middel van schuldvergelijking, en dit met betrekking tot elke andere overeenkomst met de Koper.

LEVERING / OVERMACHT

Alle verzendings- en leveringsdata gelden slechts ten informatieve titel en zijn slechts benaderingen. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enig verbod, tekortkoming, onderbreking of vertraging met betrekking tot de productie of levering welke veroorzaakt wordt door sabotage, vuur, wateroverlast, ontploffing, arbeidsgeschil, staking, werkonderbreking, rellen, oproer, oorlog, besluiten of maatregelen van, of voorrechten verleend op verzoek van of ten voordele van, rechtstreeks of onrechtstreeks, enigerlei overheidsorgaan, -instantie of -agentschap, tekort aan grondstoffen of bevoorradingen, onvoldoende capaciteit of elke andere oorzaak die zich buiten de controle van de Verkoper bevindt. In geval van zulk verbod, tekortkoming, onderbreking of vertraging, kan de Verkoper, naar eigen keuze, de leveringstermijn verlengen of de bestelling, geheel of gedeeltelijk, annuleren. IN GEEN GEVAL ZAL DE VERKOPER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGERLEI UITZONDERLIJKE, BIJKOMSTIGE, ONRECHTSTREEKSE OF GEVOLGSCHADE, DAARIN BEGREPEN ZONDER BEPERKING GEDERFDE WINST, VERLIES VAN OMZET, GEMISTE BESPARINGEN, BEDRIJFSSTAGNATIE, VERLIES VAN CLIENTEEL, VERLIES VAN GEGEVENS, VORDERINGEN VAN DERDEN, OF ARBEIDSRECHTERLIJKE VORDERINGEN DIE VOORTSPRUITEN UIT ENIGE TEKORTKOMING OF VERTRAGING IN DE LEVERING.

De Verkoper zal gerechtigd zijn om gedeeltelijke leveringen voort te zetten. De Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van het leveringsadres en voor de inontvangstname van de verzonden goederen.

NALEVING VAN WETTEN / UITVOERCONTROLE

De Verkoper verbindt zich ertoe om alle wetten en reglementeringen die van toepassing zijn op de uitvoering door de Verkoper van elke bestelling na te leven, met dien verstande echter dat enige tekortkoming door de Verkoper met betrekking tot zulke naleving geen verweermiddel of excuus vormt voor de Koper voor wat betreft de uitvoering door de Koper van enigerlei bestelling. De verkoop, de wederverkoop en elke andere wijze van beschikking over de bestelde goederen en/of diensten zijn onderworpen aan de uitvoercontrole-wetten, reguleringen en beschikkingen van België en zijn mogelijk onderworpen aan de uitvoer en/of invoercontrolewetten en reguleringen van andere landen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering van een bestelling op elk ogenblik te annuleren of te vertragen of de voorwaarden ervan te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot een boete of aansprakelijkheid van welke aard ook, zoals vereist ingevolge enigerlei uitvoer- of invoervergunning of goedkeuring welke volgens de Verkoper redelijkerwijze vereist is. De Koper verklaart zich akkoord om alle zulke wetten, reguleringen en beschikkingen na te leven en erkent dat hij, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, enigerlei materialen zal uitvoeren naar een land waarnaar zulke uitvoer of overbrenging beperkt of verboden is. De Koper erkent dat hij verantwoordelijk is om de vereiste uitvoer-, wederuitvoer- of invoervergunningen te verkrijgen.

GARANTIE / VORDERINGEN / AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

De Verkoper garandeert dat de goederen, welke gekocht worden door middel van overeenkomsten die onderworpen zijn aan deze algemene voorwaarden, in overeenstemming zijn met de toepasselijke garantieverklaring welke bij het geleverde goed geleverd wordt of welke door de producent op diens website gepubliceerd wordt.

In de mate dat voorgaande paragraaf onder enig toepasselijk recht als niet-toereikend beschouwd wordt, zullen de volgende garantievoorwaarden van toepassing zijn op de bestelde goederen.

De Koper is niet gerechtigd zichtbare gebreken en/of afwijkingen in te roepen indien hij de Verkoper hiervan niet in kennis stelt binnen twee (2) werkdagen (in België) na ontvangst van de bestelde goederen. De Koper dient de Verkoper binnen dertig (30) dagen vanaf de ontdekking en binnen negentig (90) dagen vanaf de levering van het goed in kennis te stellen. Geen andere partij dan de Koper kan een vordering instellen. Indien een vordering met betrekking tot de nietnaleving van de uitdrukkelijke garantie niet is ingesteld binnen de in deze overeenkomst vooropgestelde tijdsbestekken, heeft de Koper onherroepelijk afstand gedaan van deze vordering.

Behoudens strijdig schriftelijk akkoord van de Verkoper, dient de Koper de relevante goederen apart te plaatsen, te beschermen en te bewaren zonder deze verder te bewerken tot op het ogenblik dat de Verkoper de gelegenheid heeft om ze te keuren en zijn advies met betrekking tot de eventuele wijze van beschikking ervan te verstrekken. In geen geval zullen enigerlei goederen door de Koper worden teruggestuurd, herbewerkt of tot schroot verwerkt zonder de schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Indien een goed een gebrek of een afwijking blijkt te vertonen, zal de Verkoper, naar eigen keuze en als enig en exclusief rechtsmiddel voor de Koper, dit goed vervangen of, zonder vervanging, de verkoopprijs aan de Koper terugbetalen op voorwaarde dat dit goed behoorlijk werd geselecteerd, opgeslagen, verwerkt en gebruikt en de Koper de Verkoper, in overeenstemming met de eerste paragraaf, in kennis gesteld heeft.

Goederen van de Verkoper zullen enkel geacht worden een gebrek te vertonen in de mate dat ze in belangrijke mate afwijken van de chemische, fysische en mechanische door de producent opgegeven hoeveelheden, zoals gepubliceerd door de desbetreffende producent of zoals voortvloeiend uit de aard van het verkochte goed, de standaard productie en commerciële afwijkingen, variaties en gebruiken van de Verkoper.

Door de Verkoper geleverde monsters dienen uitsluitend om de geschiktheid van zulke goederen of diensten voor mogelijk gebruik te bepalen en zijn als dusdanig niet bestemd als garantie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, van welke aard ook.

De verantwoordelijkheid met betrekking tot het kiezen en specificeren van de goederen of diensten die geschikt zijn voor eindgebruik van zulke goederen of diensten behoort tot de uitsluitende aansprakelijkheid van de Koper, zelfs indien de Koper de Verkoper op de hoogte heeft gebracht van het eindgebruik van zulke goederen of diensten. De Koper erkent dat hij als enige heeft vastgesteld dat de desbetreffende goederen die worden aangekocht of bewerkt op gepaste wijze de vereisten van hun vooropgesteld gebruik zullen vervullen.

DE VERKOPER ZAL NOCH TEGENOVER DE KOPER NOCH TEGENOVER ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR, EN DE KOPER BEVRIJDT DE VERKOPER VAN ENIGE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID WEGENS, TEKORTKOMING DOOR DE VERKOPER MET BETREKKING TOT ENIGE ACTIVITEIT VAN DE VERKOPER MET BETREKKING TOT DE GOEDEREN OF DE DIENSTEN VERKOCHT ONDER DEZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EN VAN ENIGE EN ALLE PRODUCENTEN- OF VERKOPERSAANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT GOEDEREN OF DIENSTEN ONDER ENIGE THEORIE VAN PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ONDER ENIGE GELIJKAARDIGE RECHTSTHEORIE. DE VERKOPER ZAL ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, DAARIN BEGREPEN ZONDER BEPERKING VERTRAAGDE LEVERING, CONTRACTBREUK, NIET- NALEVING VAN EEN GARANTIE, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID, OF HET GEBRUIK VAN GOEDEREN VERKOCHT OF BEWERKT DOOR DE VERKOPER AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER DE KOPER OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR ENIGERLEI UITZONDERLIJKE, BIJKOMSTIGE, ONRECHTSREEKSE OF GEVOLGSCHADE, DAARIN BEGREPEN ZONDER BEPERKING GEDERFDE WINST, VERLIES VAN OMZET, GEMISTE BESPARINGEN, BEDRIJFSSTAGNATIE, VERLIES VAN CLIENTEEL, VERLIES VAN GEGEVENS, VORDERINGEN VAN DERDEN, OF VOOR VERLIEZEN VAN WELKE AARD OOK. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER VOOR GEBREKKIGE GOEDEREN VERKOCHT AAN DE KOPER DE AANKOOPPRIJS ERVAN OVERSCHRIJDEN.

BEHOUDENS INDIEN DUIDELIJK BEPAALD IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, EN NIETTEGENSTAANDE ENIG TEGENSTRIJDIG WOORDGEBRUIK IN DEZE OF ENIGE ANDERE BEPALING, GEEFT DE VERKOPER GEEN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, NOCH NEEMT HIJ AANSPRAKELIJKHEID OP, MET BETREKKING TOT HETZIJ DE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERBORGEN GEBREKEN OF ANDERE. GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND GEGEVEN DOOR EEN HANDELSVERTEGENWOORDIGER OF ANDERE COMMISSIONAIR OF VERTEGENWOORDIGER VAN DE VERKOPER WELKE NIET DUIDELIJK VOORZIEN IS IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZAL DE VERKOPER BINDEN.

Teruggaven dienen te geschieden in overeenstemming met het “Teruggavereglement” dat aan deze algemene voorwaarden aangehecht is en er volledig deel van uitmaakt. Elke teruggave welke op een andere wijze geschiedt is nietig en zal geen aanspraak verlenen op enigerlei garanties ten laste van de Verkoper.

PRIJZEN EN VRACHT

Alle opgegeven prijzen, extras (inclusief toepasselijke toeslagen), en alle vracht- en transportkosten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden om de prijzen en extras, en toepasselijke vracht- en transportkosten van de Verkoper, zoals ze gelden op de datum van verzending, te weerspiegelen. Behoudens strijdige overeenkomst, zal de vracht worden aangerekend vanaf de plaats van oorspronkelijke productie of bewerking.

EIGENDOMSTITEL / VOORRECHTEN

Een tekortkoming in hoofde van de Koper om een verschuldigde betaling te verrichten, of om op verzoek de gepaste verzendinginstructies te geven, of om een levering op de vermelde tijdstippen te aanvaarden, of om alle bepalingen van een overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper na te leven, verleent de Verkoper, bovenop alle andere beschikbare rechtsmiddelen, het recht om naar eigen keuze niet-geleverde hoeveelheden goederen af te nemen van de totale te verschaffen hoeveelheid goederen ingevolge hetzij deze of enige andere overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper.

De Verkoper behoudt zich alle eigendomsrechten op de goederen voor tot op het ogenblik dat hij de betaling voor deze goederen van de Koper ontvangt. In de mate dat dit afdwingbaar is onder het toepasselijk recht, verleent de Koper de Verkoper hierbij een zekerheid (welke zal beschouwd worden als een voorrecht op de koopprijs) met betrekking tot alle goederen welke door de Verkoper aan de Koper worden geleverd of met betrekking tot welke de Verkoper diensten voor de Koper verricht, om betaling door de Koper voor alle zulke goederen, materialen of diensten te verzekeren. In geval van niet-betaling door de Koper van enigerlei schuld, verplichting of aansprakelijkheid welke nu of later door de Koper aangegaan of verschuldigd wordt, zal de Verkoper alle rechten en beschikbare rechtsmiddelen hebben welke beschikbaar zijn voor een bevoorrechte schuldeiser, naar recht of naar billijkheid. De Koper is akkoord en het is de Verkoper toegestaan, in zoverre als wettelijk is toegelaten, om alle nodige documenten te ondertekenen en neer te leggen, met inbegrip van overeenkomsten tot zekerheidsstelling of financieringsdocumenten, om het onder deze paragraaf verleende zekerheid te bewijzen en te vervolmaken.

BELASTINGEN

Elke accijns, heffing of belasting, inbegrepen BTW indien toepasselijk, welke de Verkoper dient te betalen of te ontvangen, onder enigerlei bestaande of toekomstige wet of regulering (binnen- of buitenlands), als gevolg van of met betrekking tot de verkoop, de aankoop, de levering, de opslag, de verwerking, het gebruik, het verbruik of het transport van enigerlei hieronder vervat goed, dient te worden gedragen door de Koper, en de Koper verklaart zich akkoord om het desbetreffende bedrag op verzoek aan de Verkoper te betalen.

De prijs die staat vermeld op orders geleverd naar landen buiten de EU is exclusief eventuele belastingen, toeslagen, import- en exportvergoedingen en accijnzen, te betalen na ontvangst van de factuur, direct of later opgelegd en van toepassing op de producten verkocht in de transactie. Belastingen worden door Verkoper bij de verkoopprijs geteld, terwijl Verkoper wettelijk verplicht is deze te innen, en moeten worden betaald door Koper tenzij Koper een geldig belastingvrijstellingsdocument kan overleggen aan Verkoper.

LEVERING / RISICO VAN VERLIES

Behoudens duidelijke strijdige vermelding op een verkoopsdocument van de Verkoper of behalve indien schriftelijk anders overeengekomen en ondertekend door de Verkoper, zal de levering geschieden, en zal het risico van verlies op de Koper overgaan op het ogenblik van de levering van het goed aan een transporteur op de plaats van verzending. Het risico en de kosten verbonden aan het transport dienen uitsluitend door de Koper te worden gedragen. Enigerlei vordering wegens verlies of schade in transit kan uitsluitend tegen de transporteur ingesteld worden.

Onverminderd voorgaande paragraaf, zullen bestelde goederen DDU geleverd worden (overeenkomstig de 2000 Incoterms).

ANNULATIE / VERZOEKEN TOT WIJZIGING VAN BESTELLING

De Koper is onmiddellijk gebonden door zijn bestelling en deze kan noch gewijzigd, noch geannuleerd worden door de Koper zonder de schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan enig dwingend recht van de Koper, als consument zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, om de aankoop van bestelde goederen kosteloos en zonder opgave van redenen te annuleren binnen [14] dagen vanaf de levering van de desbetreffende goederen, en dit onverminderd de gevallen waarbij zulk recht geldig wordt beperkt of uitgesloten door de Verkoper voor bepaalde goederen of categorieën van goederen.

BETALINGSVOORWAARDEN

Behoudens duidelijke strijdige vermelding op een verkoopsdocument van de Verkoper of behalve indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door de Verkoper en in zoverre in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, is elke bestelling, zonder mogelijkheid tot schuldvergelijking, betaalbaar in cash in Euro per kredietkaart. Het openstaande bedrag verschuldigd aan de Verkoper wordt automatisch verhoogd met een interest gelijk aan de Belgische wettelijke interestvoet verhoogd met 3%, vanaf de datum van het verschuldigd zijn en dit zonder enige aanmaning, en zal worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 12% van de verschuldigde hoofdsom.

GEPASTE ZEKERHEIDSSTELLING / RECHTEN VAN DE VERKOPER

De Verkoper mag, op elk (alle) ogenblik(ken), de uitvoering van een bestelling opschorten of een zekerheidsrecht of een andere gepaste zekerheidsstelling, welke door de Verkoper toereikend wordt geacht, eisen indien, naar de mening van de Verkoper, de financiële toestand van de Koper of andere gronden tot onzekerheid dit rechtvaardigen.

CESSIE / SLUITEN VAN SUB-OVEREENKOMSTEN

De Koper zal noch een bestelling, noch de daarin vervatte rechten cederen zonder de schriftelijke toestemming van de Verkoper. Elke zulke verwezenlijkte of gepoogde cessie zonder de gepaste schriftelijke toestemming van de Verkoper verleent de Verkoper het recht om zulke bestelling door loutere kennisgeving aan de Koper te annuleren.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN SCHADEVERGOEDING

De Verkoper zal de Koper vrijwaren tegen enigerlei vordering gebaseerd op een beweerde inbreuk op een octrooi of auteursrecht van een derde, en de Verkoper zal de Koper vergoeden voor alle kosten, schadevergoedingen en erelonen van advocaten welke ten laste van de Koper zullen worden toegekend met betrekking tot zulke vordering of zal dat deel van een dadingsovereenkomst dat aan zulke vordering kan worden toegekend betalen, op voorwaarde dat: (i) de Koper de Verkoper onverwijld schriftelijk in kennis stelt van de vordering, (ii) het de Verkoper toegestaan wordt om het verweer tegen, of de dading met betrekking tot, de ingestelde vordering te controleren en (iii) de Koper op een redelijke wijze aan zulk verweer of dadingsovereenkomst meewerkt, waarbij de kosten door de Verkoper zullen worden gedragen.

In het kader van het verweer tegen, of de dading met betrekking tot, zulke vordering kan de Verkoper (i) voor de Koper het recht verwerven om het desbetreffende goed te blijven gebruiken, (ii) zulk goed zodanig wijzigen dat het geen verdere inbreuk pleegt, of (iii) dit goed vervangen door een gelijkaardig goed dat niet het voorwerp uitmaakt van zulke vordering. Indien het gebruik van enig goed geleverd onder een overeenkomst die onderworpen is aan deze algemene voorwaarden verboden is en geen van de voorgaande alternatieven redelijkerwijze beschikbaar is voor de Verkoper, zal de Verkoper de Koper de mogelijkheid verschaffen om het goed terug te geven en een terugbetaling te ontvangen van de betaalde verkoopprijs, verminderd met een redelijke vergoeding voor het gebruik.

De Verkoper draagt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de Koper of ten aanzien van een van haar klanten voor vorderingen gebaseerd op (i) het gebruik van enig besteld goed in combinatie met een goed dat niet door de Verkoper werd geleverd of (ii) het gebruik van een goed dat werd ontworpen, vervaardigd, of aangepast in overeenstemming met de richtlijnen van de Koper.

HET VOORGAANDE VERVAT DE GEHELE VERPLICHTING EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER MET BETREKKING TOT INBREUKEN EN VORDERINGEN IN HET KADER HIERVAN.

GEGEVENSBESCHERMING

Zie het privacy-beleid.

ALGEMENE CLAUSULE / GEHELE OVEREENKOMST / WIJZIGING VAN BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper. In zoverre enigerlei bepalingen in de verkoopsdocumenten en deze algemene voorwaarden strijdig zijn, zullen de bepalingen op de voorzijde van de verkoopsdocumenten van de Verkoper gelden en primeren. Een wijziging van onderhavige algemene voorwaarden niet bindend zijn en geen gevolg ressorteren tenzij ze schriftelijk geschiedt en ondertekend is door de partij waarvan wordt beweerd dat ze erdoor gebonden is. Een afstand van recht met betrekking tot de algemene voorwaarden van deze overeenkomst zal niet worden beschouwd als een algehele afstand van recht, maar zal enkel gelden met betrekking tot de persoon of entiteit tot dewelke de afstand van recht is gericht. Indien een deel van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechtsinstantie als onafdwingbaar wordt verklaard, zullen de overige delen, in de mate dat ze redelijkerwijze afsplitsbaar zijn, als geldig en afdwingbaar beschouwd worden. De in deze algemene voorwaarden gehanteerde hoofdingen gelden slechts als verwijzing en zullen geen wezenlijke invloed hebben op de interpretatie van dit document.

TOEPASSELIJK RECHT / RECHTSMACHT

Deze algemene voorwaarden en de bijhorende verkoopsdocumenten van de Verkoper worden beheerst door, en dienen te worden geïnterpreteerd volgens, Belgisch recht, met uitzondering van de internationaal privaatrechtelijke regels en het Weens Koopverdrag. De hoven en rechtbanken te Luik zijn exclusief bevoegd voor wat betreft geschillen tussen de Verkoper en de Koper en de partijen verklaren zich akkoord om aan de rechtsmacht van deze hoven en rechtbanken onderworpen te worden, onverminderd de rechtsmacht van enig ander hof, rechtbank of rechtsinstantie om de daadwerkelijke uitvoering van enigerlei vonnis of arrest toe te laten, te vergemakkelijken en/of te verzekeren.

BIJLAGE 1 – TERUGGAVEREGLEMENT

Xerox verbruiksmaterialen voor andere printermerken (bijvoorbeeld: Brother, Lexmark, OKI, etc.) retourneren

Indien u een vraag heeft over een cartridge van Xerox voor een andere fabrikant (bijvoorbeeld HP, Brother, Lexmark, etc.), belt u het juiste nummer voor assistentie van een vertegenwoordiger. De lijnen zijn geopend van 08:30 - 17:00 maandag - vrijdag.

 • Austria: 017 956 7930
 • Belgium : 070 70 79 82
 • Denmark: 70 222 349
 • Finland: 972 519 592
 • France : 0825 09 36 47
 • Germany : 06950 070 890
 • Ireland : 01 517 15 13
 • Italy: 8 009 28395
 • Luxembourg: 34 2080 8598
 • Netherlands : 0900 0400891
 • Norway: 23 16 28 15
 • Portugal: 707 201 252
 • Spain : 912 70 25 54
 • Sweden: 08 585 36 85 8
 • Switzerland: 0448 009 535
 • UK : 0370 240 0135

Xerox verbruiksmaterialen voor Xerox-printers retourneren

SDSA streeft ernaar om u volledige voldoening te schenken met uw aanko(o)p(en). Gelieve uw bestelling/ontvangstbewijs bij aankomst te controleren teneinde te verzekeren dat u de bedoelde hoeveelheid/hoeveelheden, in de juiste omstandigheden, ontvangen hebt. Informeer onze Klantendienst met betrekking tot elk zichtbaar gebrek of zichtbare tekortkoming binnen de twee (2) werkdagen (in België) vanaf uw ontvangst.

Gelieve onze Klantendienst eveneens te verwittigen van verborgen gebreken of tekortkomingen en dit binnen dertig (30) dagen vanaf de ontdekking en ten laatste binnen negentig (90) dagen vanaf de levering van het goed dat een tekortkoming of een gebrek vertoont (ten laatste binnen 6 maanden na ontvangst voor goederen welke geleverd werden in Duitsland).

Onze Klantendienst is geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur (CET) en bereikbaar vanuit onderstaande Europese landen via de volgende gratis nummers vermeld naast elk land:

 • Belgie : 0800 022 1884
 • Denemarken : 80880270
 • Duitsland : 08001808002
 • Finland : 0800113259
 • Frankrijk : 0800901017
 • Groot-Brittannie : 08001696343
 • Ierland : 1800456015
 • Italië : 800785469
 • Luxemburg : 80024199
 • Nederland : 08000221884
 • Noorwegen: 80012173
 • Oostenrijk : 0800293262
 • Portugal : 800834039
 • Spanje : 900963239
 • Zweden : 020794451
 • Zwitserland: 0800563369

Procedure voor retourzending:

De klant dient:

de volledige inhoud, originele verpakkingsmaterialen en verzenddozen te bewaren. Dit is een eerste vereiste om een claim/claims in te kunnen dienen. (INDIEN HIERAAN NIET WORDT VOLDAAN, KAN DE CLAIM EN DE RESTITUTIE OF VERVANGING VAN HETGEEN IS AANGEKOCHT, WORDEN AFGEWEZEN)

zich middels het contactformulier in verbinding te stellen met het Xerox Customer Care Centre en daarop een beschrijving te geven van het defecte item/de defecte items resp. van hetgeen niet overeenkomt met de bestelling; verder moet ook het bestelnummer of factuurnummer worden vermeld.

 

 • Een Customer Care medewerker zal:
  • De klant daarop een Instructiebrief sturen met een Return Merchandise Authorization Number (RMA-nummer) waarna kan worden geretourneerd.
  • In plaats daarvan de claim doorsturen naar het Xerox Technical Support Centre voor technisch advies indien nodig.
 • Bij retourzending moet de klant het product/de producten in de originele verpakking samen met de RMA-strook opsturen naar het adres vermeld door het Customer Care team.
 • Voor restitutie wordt gekeken naar bestelhoeveelheid versus verzendkosten.
 • Zo wordt in Duitsland het ophalen geregeld en vergoed als het aankoopbedrag gelijk of hoger is dan veertig (40) euro of als de retourzending het gevolg is van een fout van Verkoper.

Indien vereist zal SDSA hetgeen is besteld opnieuw uitleveren aan de klant (op basis van beschikbaarheid van de bestelde items).

Meldt u aan en bespaar
Meldt u aan en ontvang nieuwsberichten over Xerox producten en aanbiedingen